ایران ضایعات

ضایعات استان بوشهر

فقط قیمت دار

خرید انواع ضایعات اهنی

خرید انواع ضایعات اهنی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/29

فروش سیلندر ضایعاتی

فروش سیلندر ضایعاتی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/25

فروش بار اکسودر(p.p)

بار اکسودر(p.p)
10,700 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/17

فروش پت کنگان

فروش پت کنگان
16,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/17

خرید کابلی ذوبی مس

کابلی ذوبی مس
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/14

فروش مشما سفید

فروش مشما سفید
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/12