مزایده کامیون جرثقیلدار مدل1382 - آگهی 71250

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910460203000035
تاریخ صدور:1399/02/31
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک تهران/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب دادنامه شماره 1881مورخ 97/11/07صادره از شعبه 238 دادگاه خانواد یک تهران و پرونده اجرایی به کلاسه 983663ث ج محکوم علیه آقای مجتبی ابراهیمی فرزندمصطفی محکوم است به پرداخت: 1)تعداد195عددتمام سکه بهارآزادی2)پرداخت مبلغ /400/000تومان بابت هزینه کارشناسی 3) مبلغ 10/500/000تومان بابت هزینه اجرا در حق محکوم له خانم  محدثه هاشمی سیاوشانی فرزندمحمد که حسب درخواست محکوم له درراستای وصول محکوم به وهزینه های کارشناسی ونشرآگهی ونیم عشردولتی مذکوراموال محکوم علیه شامل: خودرو393ع23 ایران44متعلق به آقای مجتبی ابراهیمی فرزندمصطفی می باشد.

از طریق پلیس راهور به موجب نامه شمارۀ 8001-30مورخ 98/032/11 وپیرونامه شماره 110203002206مورخ 98/03/07توقیف شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد : الف )مشخصات خودرو: نوع کامیون جرثقیلدارمدل1382بشماره انتظامی 393ع273 ایران44 می باشد.ازطریق پلیس راهورتوقیف گردیده است.

ب )معاینه ومشاهدات محلی: نوع کامیون جرثقیلدار-سیستم تیپ ال پی 36/608 مدل 82- رنگ نارنجی روغنی-ظرفیت شش تن- تعدادسیلندر4- سوخت گازوئیل-2محور-6چرخ-شماره موتور: 33491010159600وشماره شاسی 37405116428564 می باشد.اتومبیل فاقدباطری وروشن نمی شود، دورتادوراتاق خوردگی وفرورفتگی داردکه نیازبه صافکاری ورنگ دارد-آیینه وشیشه جلو وقاب چراغ جلوراست شکسته است-درب شاگردنیازبه صافکاری دارد-جک های جلووعقب ولی بدلیل نداشتن باطری تاییدنمی گردد-چراغ عقب چپ وچراغهای راهنمای عقب شکستگی داشته-لاستیکها40درصذقابلیت بهره برداری دارند-روکش صندلیها پاره وتودوزی نیازبه مرمت دارد-پشت آمپرهابهم ریخته ودرب داشبوردشکستگی دارد.

آدرس پارکینگ :درپارکینگ عباس آباد-واقع درجاده خاوران  می باشد.

نظریه کارشناسی: باتوجه به داشتن جرثقیل سوپرباظرفیت سه تن قیمت پایه به مبلغ 2/100/000/000ریال (معادل مبلغ دویست وده میلیون تومان) ح ارزیابی وقیمت گذاری می گردد. لذامقررشد مال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 99/03/21 از ساعت 08:00 الی 08:30 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک مستقر درطبقه همکف ضلع جنوبی مجتمع اطاق 115 واقع در خیابان نبرد جنوبی ـــ جنب شهرداری منطقه 14 بفروش برسد. لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برندۀ مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید واصل قبوض پرداختی را ضم سابقه اجرایی نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردید. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. هزینه نقل و انتقال طبق مقررات بر عهده برنده مزایده میباشد. دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی یک تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی