مزایده یک دستگاه آسیاب شکر با الکتروموتور 4KW - آگهی 68995

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462605100020
تاریخ صدور:1399/02/30

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان زنجان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول

«نوبت دوم »

درپرونده کلاسه984168اجرائی شرکت شکلات سازی بیرلیک محکوم به پرداخت مبلغ80/618/560ریال بابت اصل خواسته و2/274/732سایر هزینه های اجرائی وخسارت تاخیر تادیه در حق خواهان خانم رقیه احمد خانی ومبلغ5%ریال نیم عشر دولتی درحق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است.

و با توجه به اینکه حکم به خوانده ابلاغ گردیده و ایشان هیچ گونه اقدامی درجهت احقاق حق خواهان انجام نداده اند اموال مشروحه ذیل بنا به درخواست خواهان توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ99/03/25روزیکشنبه در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان راس ساعت10به فروش برسد.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی(تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه پرداخت گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.

طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خردار منتقل نخواهد شد.

خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.

مشخصات اموال مورد مزایده و قیمت آن:

1-تعداد یک دستگاه آسیاب شکر با الکتروموتور 4KW چینی سالم و بصورت کامل جمعا به مبلغ 47/000/000 ریال

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی