مزایده درختان ریشه کن - آگهی 68831

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی FRW103 نوبت دوم 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان ریشه کن در محدوده رانشی ناشی از سیل مسیر جاده سنه کوه- وارمی و دارابکلا در شهرستان میاندرود واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میاندورد به حجم 36/194 مترمکعب چوب آلات صنعتی به حجم 9/152 مترمکعب چوب آلات هییزمی اقدام نماید 
علاقه مندان می توانند ازتاریخ درج اگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99.02.10 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند 
اخرین ملهت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 99.02.14 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 99.02.15 می باشد 
تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 18.000.000 ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم FRW105/0 تهیه و ارائه گردد
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد 
محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 95369-48158 میباشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی