مزایده کامیون کمپرسی - آگهی 63036

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523500315
تاریخ صدور:1398/11/15
شعبه صادر کننده:شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول  (نوبت اول )

درخصوص پرونده اجرایی کلاسه 981129 ج م5 محکوم له: بانک شهر با نمایندگی صفر صلاحلو با وکالت اقای ذکریا عزیزی محکوم علیه: محمد هاشم قدیری - محمدابراهیم حسنی اسگندانی - ناصر زادایمانی قلعه چه - دالگا بمحکومیّت تضامنی پرداخت مبلغ 4/031/597/000 ریال از بابت  محکومٌ به در حقّ محکومٌ له و به اندازه 5 درصد محکوم به  ازبابت نیم عشراجرایی در حق صندوق دولت،  به علت عدم پرداخت دین اموال منقول ( خودروی 161 ع 81 ایران 25 ) محکوم علیه توقیف وارزیابی وطی مراحل قانونی در تاریخ1398/12/06 روز سه شنبه ازساعت 9 الی10صبح از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریزواقع درتبریز - نرسیده به میدان آذربایجان طبقه دوم مجتمع قضایی شهید قاضی طباطبایی  بفروش خواهد رسید .مزایده از مبلغ ارزیابی شدهکارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ ومابقی حداکثر ظرف یک ماه فرصت داده میشود .برنده مزایده به هرعنوان انصراف نماید 10 درصد مبلغ پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین میتوانند پنج روز قبل ازمزایده ازاموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحدبازدید نمایند . مشخصات موضوع مزایده مطابق نظریه کارشناس: کامیون کمپرسی واقع در پارکینگ کسائی ماک تیپ ار 685 اس تی برنگ قرمز روغنی ظرفیت جمعا 26 تن ده چرخ سه محور پلاک انتظامی بر روی وسیله موجود نبود موتور خاموش بازدید شد . به قیمت پایه کارشناسی 2/100/000/000 ریال می باشد . / .

                                    دادورز شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز - حسین زاده

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی