مزایده یک دستگاه خودروسواری سانتافه مدل 2010 - آگهی 61308

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462207600065
تاریخ صدور:1398/10/28
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 286 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 980160/286/ج  موضوع اجراییه صادره از شعبه 286دادگاه خانواده تهران محکوم لها خانم زهره نبی داریانی  بطرفیت  حمیدرضا رستگار مقدم سلاخ   به محکومیت پرداخت تعداد 500 قطعه سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم لها مذکوربا توجه به عدم پرداخت محکوم به از سوی محکوم علیه و معرفی یک دستگاه خودروسواری سانتافه مدل 2010  متعلق به آقای حمیدرضا رستگار مقدم سلاخ  به شماره انتظامی  421 ه  63 ایران  33  توسط محکوم لها  توقیف  و توسط این اجرا مورد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته و مصون از اعتراض باقی مانده است (نظریه کارشناسی)   

  نظریه کارشناس بدوی: جناب سرهنگ عید محمد مرجانی در مورخه1398/8/5 از اتو مبیل سواری کار هیوندای سانتافه 3500سی سی مشکی متالیک مدل2010به شماره پلاک انتظامی421ه63ایران33بازدید بعمل آورده و پس از پرداختن به وضعیت ظاهری آن قیمت پایه خودروی مذکوررا به مبلغ2/800/000/000 ریال معادل دویست و هشتاد میلیون تومان برآورد نموده که این مبلغ مورد اعتراض مالک آن قرار گرفته است.                                                       

2-بازدید اتومبیل مورد ادعا:این هیئت از اتو مبیل مورد ادعا در پارکینگ توحید استقلال بازدید بعمل آوردیم. خودروموصوف سواری هیوندا3500سی سی به رنگ مشکی متالیک مدل 2010بشماره صدرالذکر میباشد.                                                      

ودر اطراف بدنه اتو مبیل خط و خش جزئی وجود دارد.سپرجلوودرب موتورتصادفی و بازسازی شده است .باطری فرسوده و اتو مبیل استارت نمی خورد.عاج طایرهای آن حدود 50%میباشد.             

3-برآورد قیمت کارشناسی پایه:                                                                                 

باتوجه به موارد مندرج در بند 1و2این گزارش ووضعیت ظاهری اتومبیلی که فوقا"به آن اشاره رفته است و نظربه اینکه خودرو روشن نمی شد،کیلومترطی شده آنرا همان 71/000 کیلومتر کارشناس بدوی لحاظ نمائیم.قیمت پایه کارشناسی اتو مبیل موصوف را به مبلغ2/950/000/000 ریال معادل دویست ونودو پنج میلیون تومان در مقایسه با قیمت روزخودرو سالم همدل تعیین و اعلام میداریم.  

  لذا مقرر گردید خودرو  مذکور به میزان محکوم به در روز  شنبه    مورخ      1398/11/19     از ساعت    10  الی        10/30          صبح در دفتراجرای احکام شعبه 286دادگاه خانواده تهران واقع در طبقه دوم مجتمع قضایی شهید باهنر از طریق مزایده به فروش برسد وقیمت خودرو از پایه ارزیابی شده شروع وبه شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ مبلغ پیشنهادی نقدا فی المجلس از برنده مزایده اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده باید توسط برنده به صندوق دادگستری تودیع گردد در صورت عدم پرداخت در مهلت قانونی توسط خریدار سپرده وی به نفع دولت ضبط میگردد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد . طالبین می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده در صورت تمایل قبل از حلول وقت مزایده با ارائه کارت شناسائی معتبر به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید از خودرو داده شود.

دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه 286 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران - بهنام دژبند

تهران - فلکه چهارم تهرانپارس - مجتمع قضایی شهید باهنر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی