مزایده یک دستگاه تانکر - آگهی 52608

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464361000016
تاریخ صدور:1398/08/02
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان خداآفرین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده فروش اموال منقول

به موجب پرونده کلاسه 970013 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خداآفرین ، محکوم علیه آقای تارویردی  آقازاده    فرزند حبیب الله  ساکن روستای محمود آباد  محکوم هستند به پرداخت محکوم به بمیزان 76/933/000 ریال در حق محکوم له آقای رحیم  علی زاده  فرزند آقالار  و نیم عشر دولتی بمیزان 3/140/000 ریال در حق صندوق دولت محکومیت قطعی دارد که در جهت استیفای حقوق محکوم له ، نظر بمعرفی اموال از سوی شخص ثالث بنام پیمان  آقازاده فرزند تارویردی یک دستگاه تانکر که از ورق ضخیم مقاومی در ساخت تانکر بکاررفته و توجهاً به حجم آن که بمیزان پانزده هزار لیتر مکعب میباشد النهایت نظر به ضخامت و حجم تانکر بمبلغ 150/000/000 ریال معادل پانزده میلیون تومان  از سوی کارشناس ارزیابی شده است که قرار است اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش برسد . بنابراین با استناد به ماده 118قانون اجرای احکام مدنی محل فروش شهر خمارلو دادگستری شهرستان خداآفرین واحد اجرای احکام مدنی  وتاریخ فروش روز یکشنبه  مورخه  1398/08/26 که مزایده  از ساعت 10صبح شروع و تاساعت 11:30 صبح  تعیین می گردد. قیمت مبنا ازبهای ارزیابی شده از مبلغ  پانزده میلیون تومان  شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته میشود ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده در یافت که نامبرده مکلف است نسبت به پرداخت مابقی ثمن حداکثر در مدت یک ماه اقدام نماید در غیر اینصورت 10درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد به این اجرا مراجعه تا ترتیب و راهنمایی لازم جهت بازدید آن از موعد مزایده داده شود .

دادورز  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خداآفرین – میرزاده

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی