مزایده یکدستگاه رنده برقی صنعتی ،یکدستگاه سشوار برقی و... - آگهی 52474

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468177600017
تاریخ صدور:1398/08/01

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان علی آباد کتول

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
(( آگهی مزایده مال منقول- نوبت دوم ))

در پرونده کلاسه 980088/اجرایی شورا مطرح در اجرای احکام مدنی دادگستری علی آبادکتول محکوم علیه : محمد زنگانه ف اصغر محکوم است به پرداخت مبلغ 13،440،000ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات متعلقه قانونی در حق ابوالقاسم برتسان سنجدکی ف محمود و هزینه اجرا به مبلغ 672،000 ریال که جهت استیفای محکوم به و هزینه اجرا مالی با مشخصاتی که در ادامه خواهد آمد جهت تادیه دین تعرفه شده از سوی محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی کارشناس محترم ددادگستری قرار گرفته است که با رعایت شرایط مزایده به فروش می رسد.

(( مشخصات مال توقیفی ))

1- یکدستگاه رنده برقی صنعتی (PLANER9 ) با مارک CROWN مدل GT14001 ساخت چین به مبلغ 7،500،000 ریال

2- یکدستگاه سشوار برقی صنعتی (HEAT GLUW ) با مارک CROWN مدل GT9007 ساخت چین به مبلغ 3،500،000 ریال

3- یک لت درب پیش ساخته اتاق خواب HDF به ابعاد 85*210 به رنگ کرم به مبلغ 2،000،000 ریال

که با در نظر گرفتن وضعیت ظاهری سلامت فنی قیمت روز لوازم و ابزار آلات مورد ارزیابی و پس از کسر هزینه استهلاک جمعا به مبلغ 13،000،000 ریال معادل مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان برآورد و ارزیابی گردید.

(( زمان و مکان مزایده ))

1- زمان مزایده : روز دوشنبه مورخه 1398/08/20 ساعت 11 الی 12 صبح

2- مکان مزایده : اجرای احکام مدنی دادگستری علی آباد روبری هتل کانیار

(( شرایط مزایده ))

1. مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید .

2. برنده مزایده می بایست 10% مبلغ پیشنهادی را نقداً و فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و الباقی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ جلسه مزایده واریز نماید ؛ والا وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی ، سپرده واریزی ( 10%) پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .

3. تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت .

4. مطابق ماده 136 قانون اشعاری ، چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد می بایست ظرف یک هفته از تاریخ مزایده تقدیم شود و تسلیم مال پس از انقضای مهلت مذکور یا بعد از اتخاذ تصمیم از ناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه( در صورت وصول شکایت) خواهد بود ؛ در صورت عدم تائید صحت مزایده ، این اجرا مسوولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ سپرده (10%) تودیع خواهد شد.
دادورز اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان علی آباد کتول - وجیهه کردنصرت آباد

استان گلستان – شهرستان علی آباد کتول روبروی هتل کانیار -طبقه همکف دفتر اجرای احکام مددنی شورای حل اختلاف

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی