مزایده اهن اسفنجی اکسید شده - آگهی 52372

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463585100028
تاریخ صدور:1398/07/30
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان میبد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

به موجب پرونده کلاسه 970346 اجرااحکام شوراهای حل اختلاف شهرستان میبد محکوم علیه آقای سید سعید رضوی محکوم است به پرداخت مبلغ 249/294/240 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له آقای جلیل زارع شاهی و مبلغ 12/464/712 بابت صدی پنج حق الاجرا در حق صندوق دولت، که بابت محکومیت وی 30 تن اهن اسفنجی اکسید شده به نشانی جاده ندوشن روبروی فولاد میبد سنگ شکن خسروی معرفی و توقیف شده که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.

به ازاء هر کیلو گرم اهن اسفنجی اکسید شده به مبلغ 5/500 ریال

مبلغ کل  165/000/000 ریال

که مقرر گردیده اموال توقیف شده در روز دوشنبه مورخ 1398/08/13 از ساعت9 الی10 صبح در محل دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان میبد واقع در میبد میدان عدالت خ شهید رجایی - مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان میبد از طریق مزایده عمومی به فروش برسد. لذا طالبین می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از اموال مذکور بازدید نمایند و در صورت تمایل در تاریخ و ساعت فوق پیشنهادات خود را در پاکت دربسته به اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان میبد تحویل نمایند ، مزایده از قیمت کارشناسی شروع وپس از انقضاء مهلت درب پاکتها باز و هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد. برنده مزایده موظف است وفق مقررات و قانون اجرای احکام مدنی مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری میبد واریز تا اقدامات بعدی صورت پذیرد. مأمورین اجرا واشخاصی که مباشرفروش هستند وارزیابان و اقربا نسبی وسببی آنها تادرجه سوم نمی توانند در مزایده شرکت نمایند.

  مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان میبد - ام البنین فلاح یخدانی

استان یزد - شهرستان میبد - خیابان شهید رجایی - کوچه گلریز 4 (جنب دادسرا) -مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان میبد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی