مزایده خودرو پژو 206 TU5 مدل 1389 - آگهی 51297

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462200200002
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

))آگهی مزایده اموال منقول  ))

بموجب پرونده 960066ج آقای مجید تیموری محکوم است به پرداخت مبلغ 4/153/408/343 ریال بابت بدهی وخسارات دادرسی درحق آقای محمد حسین شامی با وکالت آقای  ارسلان جوان فرد  ومبلغ 207/670/417ریال بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت میباشد لذا درراستای وصول محکوم به از اموال محکوم علیه  خودرو پژو 206هاچ بک سفید روغنی تیپ TU5 مدل 1389 دو محور  به شماره انتظامی 64و124  ایران 11  توقیف و به مزایده گذاشته میشود.

نظر کارشناسی : خودرو پژو 206هاچ بک سفید روغنی تیپ TU5 مدل 1389 دو محور  به شماره انتظامی 64و124  ایران 11  بنزین سوز  به شماره شاسی 450683 و شماره موتور 15610میباشد که اطراف خودرو دارای خوردگی وخط وخش میباشد که درب موتور دارای چندین فرورفتگی سپر عقب  سمت راست رنگ شدگی ودرب عقب راست وگلگیر جلو راست وچپ دارای شدت بیشتری بوده . لاستیکها مستعمل ودارای استهلاک 60 % بوده ویک لاستیک پاره میباشد.تزینات داخلی نسبتا"مناسب ووتودوزی صندلیها نامناسب ومستعمل . وبدلیل عدم کارکرد باطری خودرو در حالت خاموش میباشد. وسوابق بیمه ندارد. باتوجه به مراتب فوق ارزش خودروی فوق برای پایه مزایده به مبلغ 326/000/000 ریال جهت پایه مزایده اعلام میگردد.

باتوجه بمراتب فوق وقت مزایده مورخ1398/08/11ساعت10/30-10تعیین میگردد ومحل برگزاری آن شهر زیبا خ مخابرات مجتمع قضایی شهیدمفتح دفتر مزایده می باشد کسانیکه در جلسه مزایده بالاترین قیمت را پیشنهاد کنند برنده مزایده شناخته شده وباید فی المجلس ده درصد آن را نقدا پرداخت نموده والباقی راظرف یکماه بحساب سپرده دادگستری واریز نمایددر غیر اینصورت بدوا هزینه های اجرایی کسر والباقی بنفع صندوق دولت ضبط میگرددطالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده بدفتر اجرای احکام شعبه 208دادگاه حقوقی تهران مراجعه تاموجبات بازدیداز ملک فراهم گردد.

دادورز اجرای احکام شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران-خدامی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی