مزایده موتورسیکلت مدل 1391 - آگهی 51283

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467809300033
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

به نام خدا

اگهی  مزایده  اموال منقول

  به موجب  دادنامه  دستور فروش  شماره  9809972162000550  صادره ازشعبه 82 مجتمع  قضایی  شهید صدر  موضوع دستور فروش  یک دستگاه  موتورسیکلت  به شماره  انتظامی  121 ایران  99131  بنام مرحوم  محمد یعقوبیان  فر  به سود  خواهان  زهرا  یعقوبیان فر  با  قیومیت  خانم وجیهه سمیعی زفرقندی  علیه  خوانده ، جواهر  باقری  که  درحال حاضر در  پارکینگ  به نشانی  تهران  خیابان  ملاصدرا  شیراز  شمالی صائب تبریزی شرقی  پلاک 9 زنگ  2  نگهداری میگردد ،  مراتب به کارشناسی  جهت ارزیابی قیمت  موتور سیکلت فوق الذکر  ارجاع  که پس از  بازدید  به شرح ذیل اظهار نظر  نموده  است .

ارزیابی ونظریه کارشناسی: 

موتور سیکلت    از نوع    دایچی  جی ام 248  نارنجی    با  مدل  1391  به شماره انتظامی 121 ایران  99131  میباشد  که  از قسمت های طلق کیلومتر    و قاب  و  پایه  آن شکسته است  زین سرنشین و  اسفنج آن کنده  و سوراخ  شده است    فلاپ  سمت راست    باک  شکسته است    کیلومتر کارکرد  پانزده هزار  میباشد  .  با توجه به مراتب ارزش  خودرو  ( 60/000/000  ریال  )  میباشد  . موتور سیکلت  موصوف  به شرح  فوق  در تاریخ  98/8/8    در ساعت  10  صبح  در دفتر  مزایده  (  اتاق مزایده )  مجتمع قضایی شهید صدر تهران به نشانی  تهران  میدان شیخ  بهایی  خیابان شیخ بهایی  شمالی خیابان 12  متری اول طبقه همکف  اتاق مزایده  مجتمع قضایی شهید صدر  ازطریق  مزایده به فروش  می رسد طالبین  میتوانند  5روز قبل ازمزایده    ازمال توقیفی  مورد بحث  در ادرس اعلام  شده  بازدید ودروقت مقرر درجلسه مزایده حاضرگردند.

نحوه برگزاری مزایده " 1- مزایده خودرو موصوف با مشخصات فوق الاشعار  از پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد

2- ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا ویا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر ( بانک ملی ایران ) ازبرنده مزایده اخذ والباقی ان ظرف مدت حدااکثر یک ماه دریافت خواهد شد

3- درصورت انصراف برنده از مزایده 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد 

4-کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد

مدیر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی