مزایده دو دستگاه (دیگ کمپرس) - آگهی 51278

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463431900152
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سیرجان/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول تجدید نوبت اول

احتراما نظر به اینکه در پرونده کلاسه 960077محکوم علیه شرکت تاریرمحکوم به پرداخت 497/280/000 ریال در حق محکوم له شرکت فتح جنوب شرق گردیده ونامبرده دو دستگاه (دیگ کمپرس) مربوط به دامپتراک صدتنی (یوکلید) با کدهای 507 و 502 رابه عنوان مال به این اجرا معرفی نموده است که توسط اجرا توقیف سپس توسط کارشناس رسمی دادگستری جمعا به مبلغ  700/000/000ریال برآورد قیمت گردیده مال معرفی شده در تاریخ  1398/08/12ساعت 12ظهرازطریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش میرسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبرنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تادرصورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی ما بقی به حساب درآمدهای دولت واریز گردد متقاضیان میتوانند تا تاریخ 1398/08/12 قبل از مزایده از مال معرفی شده بازدید وپیشنهادهای خویش را به این اجرا ارسال وروی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه  1398/08/12میباشد مزایده درصورت عدم حضور شرکت کننده تجدید میگردد./.

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان-بروسان

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی