مزایده یکدستگاه جت پرینتر - آگهی 51236

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462406600146
تاریخ صدور:1398/07/18
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال  منقول نوبت اول

درپرونده کلاسه980934اجرایئ محکوم علیه شرکت  لنت خودرو کاسپین محکوم به 160/000/000 ریال درحق محکوم له  خانم آزاده میزایی  لذا اموال توقیف شده شامل یکدستگاه جت پرینتر جمعا  توسط کارشناس رسمی دادگستری مربوطه به  مبلغ250/000/000ریال قیمت گذاری شده و قراراست از طریق مزایده حضوری در تاریخ1398/08/12روز یکشنبه راس 11  صبح درمحل اجرای احکام مدنی شعبه  اداره کار اجرای احکام دادگستری زنجان به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا  از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یکماه وصول گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند

مشخصات اموال مورد مزایده:

یکدستگاه جت پرینتر به مارک (ویدو جت) مدل اکسل 2000 به همراه تسنه نقاله و هد مربوطه بصورت کامل که دستگاه فوق سالم میباشد به ارش کارشناسی شده ی 250/000/000 ریال

معصومی-دادورز شعبه ویژه آراء اداره کار دادگستری زنجان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی