مزایده یکدستگاه موتورسیکلت مدل 1381 - آگهی 51034

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464311800054
تاریخ صدور:1398/08/14
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان شبستر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت دوم )

بموجب پروندهای اجرائی کلاسه 980567اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان شبستر به له محمددولت خواه  علیه جمشیدقدیری  که محکوم است بپرداخت 20/615/100 ریال از بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر و تادیه  و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی .  همگی  در حق محکوم له وپرداخت  مبلغ950/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، که در راستای احقاق حق محکوم له  یکدستگاه موتورسیکلت خود را به شرح زیر معرفی و توقیف شده است در ادامه اجرا بشرح ذیل از طریق مزایده بفروش میرسد:

مورد مزایده عبارتست از: یکدستگاه موتورسیکلت  به شماره انتظامی تبریز 6-6686 به مدل 1381  ، به  رنگ  آلبالویی نوع سوخت: بنزین  باتوجه وضعیت ظاهری خودروی مذکور وهزینه نقل وانتقال قیمت پایه موتورسیکلت  موصوف باشرایط موجود وباوجه به اینکه موتورسیکلت ذکرشده فرسوده بوده وقابل تعویض پلاک نمی باشد  ارزش پایه خودرو  مبلغ 7.500.000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری  بعنوان قیمت پایه  اعلام گردیده و بنا به درخواست محکوم له جهت وصول محکوم به، براساس قیمت کارشناسی فوق الذکر در تاریخ1398/09/04 از ساعت 11 صبح لغایت 12صبح در اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شبستر بفروش میرسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به بالاترین بهائی که از طرف خریداران پیشنهاد شود واگذار خواهد شد. از برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی نقداً بعنوان سپرده دریافت و جهت پرداخت مابقی حداکثر 10 روز مهلت داده خواهد شد که درصورت عدم پرداخت ، سپرده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. خریداران می توانند 5 روز قبل از موعد مقرر از اموال مورد مزایده واقع در شبستر- پارکینگ بندر شرفخانه بازدید نمایند. هزینه مزایده وفق مقررات اخذ خواهد شد.%

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شبستر- علیارزکریا

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی