مزایده یکدستگاه خودرو پیکان وانت مدل 1384 - آگهی 51019

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463751500050
تاریخ صدور:1398/07/17

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان برخوار

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
((آگهی مزایده و فروش مال منقول))

شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان برخوار با عنایت به نیابت واصله از شعبه 1 اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان شوش در خصوص پرونده کلاسه 971237 اجرای احکام که در آن محکوم علیه آقای مجتبی رضائی علی آبادی فرزند علی محمد محکوم است در حق آقای نعیم سلیمانی چنانی در نظر دارد جلسه مزایده ای در تاریخ 98/8/12 ساعت 9 صبح در محل دادگستری شهرستان برخوار دفتر اجرای احکام مدنی جهت فروش یک دستگاه خودرو پیکان وانت به شرح زیر به ارزش 70/000/000 ریال برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده با مراجعه و هماهنگی به دفتر اجرای احکام از مورد مزایده قید شده در ذیل واقع در پارکینگ شهدای برخوار بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری شروع و برنده کسی است که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به حساب سپرده دادگاه برخوار نزد بانک ملی واریز کرده باشد و بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنا تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.

مشخصات مال منقول جهت مزایده و فروش طبق نظر کارشناس :

یکدستگاه خودرو پیکان وانت مدل 1384 ، سفید رنگ به شماره موتور 11284048644 و شماره شاسی 12123208 بنزین سوز به شماره انتظامی 494 ل 36 ایران 43 که در قسمت گلگیرهای عقب دارای فرو رفتگی و خوردگی میباشد ، موتور و دیفرانسیل نیاز به تعمیر دارد و شرایط لاستیک ها 30درصد است که با این شرایط قیمت پایه خودرو موصوف جهت مزایده و فروش 70/000/000 ریال ارزیابی شده است.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان برخوار

معمار

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی