مزایده یکدستگاه مخلووط کن و پرس و سیستم کنترل - آگهی 51010

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461947300174
تاریخ صدور:1398/07/17

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهشهر

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

آگهی مزایده

برابر با دادنامه 9809971946200137 و پیرو آن مفاد برگ اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان بهشهر موضوع پرونده اجرایی کلاسه 980341 اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر محکوم علیه شرکت تولیدی آجر مروارید بطرفیت حسینقلی نصیری فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 986/ 860/ 78 ریال معادل هفتاد و پنجم میلیون وهشتصد و شصت هزار و نهصدو هشتاد و شش ریال برابر آخرین بدهی که توسط سازمان تامین اجتماعی که در تاریخ 31/ 1/ 98 صادر گردیده به سازمان مذکور تادیه نماید در حق محکوم له حسینقلی نصیری و.... و ایضاء حق الاجرا (نیم عشر دولت) و نظر به اینکه محکوم علیه موصوف با وصف ابلاغ مفاد برگ اجرائیه بوی در فرجه مقرر قانونی اقدامی را در جهت اجراء مفاد آن معمول نداشته فلذا اموال مشارالیه اموال معادل محکوم به و هزینه اجرائی به شرح ذیل تأمین و توقیف گردیده است.

1- یکدستگاه مخلووط کن و پرس ساخت شرکت ARSAN ( MAKINAAS ) از کشور ترکیه به ظرفیت 650 ساخت سال 1387 و نصب و راه اندازی در سال 1388 بوده است بر آوردقیمت پایه دستگاه به میزان 6800 میلیون ریال معادل 000/ 000/ 000/ 680 تومان می باشد

2- اپراتور (سیستم کنترل ) بخش سیستم کنترل دستگاه پرس شامل تابلور و کلید فرمان و توسط اپراتور مورداستفاده قرار می گیرد بر آورد قیمت پایه مبلغ 49 میلیون ریال معادل 000/ 900/ 4 تومان می باشد

3- قالب

به تعداد 8 عدد قالب به سایزهای مختلف 10 ، 15 و .. در محل کارخانه موجود بوده که متناسب با درخواست مشتریان قالبهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ساخت وخریداری این قالبها سالهای 96 و 97 بوده است بر اورد قیمت پایه هر قالب به طور متوسط بیست و دومیلیون ریال بوده که میزان آن برای 8 عدد قالب مبلغ 176 میلیون ریال معادل 000/ 600/ 17 تومان می باشد

قیمت پایه ارزیابی:

باتـــــوجه به مراتب فوق قیمت کل اموال فوق الذکر باتوجه به وضعیت ظاهری دستگاه ها و با درنظر گرفتن جمیع جهات موثر در قیمت گذاری جمعا به بــــــملغ 7025 میلیون ریال معادل 000/ 500/ 702 تومان می باشد .

نتیجتاً اموال موصوف بنشانی شرکت تولیدی اجر سفال مروارید پشت کارخانه اکریلتاب بمنظور حفظ و نگهداری آن تحویل حافظ گردیده واموال موضوع توقیف برای روز دوشنبه مورخ 6/ 8/ 98 ساعت 10 صبح الی 12 از طریق مزایده و در اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر و بر اساس قیمت پایه بفروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند ضمنا" مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را درجلسه حضوری مزایده و بصورت کتبی قبول کرده باشد توجهاً باینکه دایره اجرای احکام میتواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء بوعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجراء تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تجدید می گردد ضمناً تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت.

قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی