مزایده سمند lx بنزینی صفر - آگهی 45771

منقضی شده
شرح آگهی :

تجدید آگهی مزایده فروش ماشین آلات - نوبت دوم 
شهرداری مغانسر (تازه کند سابق) در نظر دارد به استناد مجوز شماره 98/117/2/1/ ش مورخ 98.3.26 شورای محترم اسلامی شهر مغانسر ماشین آلات مازاد و اسقاطی خود را با مشخصات زیر و به قیمت کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ  شهر مغانسر - شهرداری مغانسر واقع در خ امام (ره) مراجعه  و یا با شماره تلفن 09148392922 تماس حاصل نمایند.

مدل  سیستم   تعداد سیلندر  شماره موتور  قیمت پایه  مبلغ سپرده 
به ریال 
98  سمند lx بنزینی صفر 4 124k1302684 750.000.000 37.500.000

1- شرکت کنندگان در مزایده باید مبلغ فوق را بعنوان سپرده به حساب 3100006294007 شهرداری تازه کند نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 
2- مراعات نمودن قانون مصوب نمایندگان مجلس مبنی بر منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد. 
3- مهلت شرکت در مزایده 10 روز کاری پس از انتشار آگهی خواهد بود. 
4- پیشنهاد دهندگان در مزایده باید پیشنهاد خود را به طور خوانا و واضح همراه با فیش بانکی سپرده به صورت جداگانه در دو پاکت لاک و مهر شده به دفتر امور اداری تحویل و رسید دریافت نمایند. 
5- شرکت کنندگان در مزایده می توانند قبل از انقضا مدت قبول پیشنهاد از دستگاه های مورد فروش بازدید نمایند. 
6- سپرده نفرات اول دوم و سوم شرکت کننده در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورتیکه نفرات اول دوم و سوم به ترتیب از عقد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
7- برنده مزایده بایستی ظرف مدت 5 روز کاری نسبت به کل مبلغ اعلام شده به حساب درآمد عمومی شهرداری نزد بانک ملی اقدام و فیش آن را جهت درج در پرونده به شهرداری ارائه نمایند و به هیچ عنوان تقسیط نخواهد شد. 
8- کلیه هزینه های کارشناسی نقل و انتقال عوارض و مالیات برعهده برنده مزایده می باشد. 
9- شهرداری در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
10- شهرداری به پیشنهادهای فاقد امضا مخدوش مبهم مشروط فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده باشد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
آدرس : شهرستان پارس آباد - شهر مغانسر - خیابان شهرداری - کد پستی 56931 - 14983  تلفکس 32773711 تلفن 32773734 
دادگر شهردار مغانسر 
جهت کسب اطلاعات بیشتر اصل آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید. 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی