مزایده یکدستگاه مانیتور الجی،یکدستگاه یخچال ساید بای ساید - آگهی 45379

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463042000088
تاریخ صدور:1398/05/26
شعبه صادر کننده:اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 2 (شهید ملک زاده )شورای حل اختلاف کرج
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

به موجب پرونده کلاسه 975014صادره از حوزه22 شورای حل اختلاف محکوم علیه شرکت پود اندیشان سرزمین کیان  محکوم است به پرداخت مبلغ 200/296/110 ریال بابت اصل خواسته در حق مرشد علی بابالو ومبلغ10/014/805ریال بابت نیم عشر دولتی باتوجه به اینکه نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا ننموده حسب تقاضای محکوم له به شرح زیر به وسیله این اجرا و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 98/06/10 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل ا جرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهید ملک زاده واقع درچهار راه طالقانی دادسرای ناحیه 3 سابق  به فروش برسد . مزایده از قیمت 205/476/000 ریال کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین می گردد و حد اکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگذار می گردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت ) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا" طالبین میتوانند ظرف 7 روز قبل از مزایده به دفتراجرا مراجعه وبا هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند .

1-یک دستگاه مانیتور الجی 24 اینچ بانضمام موس.کیبورد. کیس و سخت افزار مربوطه

2-دو دستگاه مانیتور سامسونگ 23/6 اینچ بانضمام موس.کیبورد . کیس و سخت افزار مربوطه هر دستگاه

3-یک دستگاه یخچال ساید بای ساید تکنوگاز

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهید ملک زاده

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی