مزایده 350 جفت کاور تزئینی فرمان کامیون - آگهی 45140

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462331800017
تاریخ صدور:1398/05/23
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دامغان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول  مرحله اول

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دامغان در نظردارد درخصوص اجراییه صادره در پرونده  970831 له بانک مهر اقتصاد به طرفیت حسن اردکانی و غیره  اموال منقول معرفی شده در پرونده شامل 350 جفت کاور تزئینی فرمان کامیون به طور کامل از جنس پلاستیک فشره که توسط کارشناس خبره به مبلغ 68 میلیون تومان قیمت گذاری شده است برای روز سه شنبه مورخه  1398/06/5ساعت 8  لغایت 9 صبح درقبال محکوم به در محل دفتر اجرای احکام مدنی بفروش برساند

هرکس می تواننددراجرای ماده ی126قانون اجرای احکام مدنی درمدت پنج روز قبل ازروزی که برای فروش معین شده است اموال موردمزایده را درمحل توقیف باهماهنگی این اجراملاحظه نماید. برابرماده ی 128قانون مزبورمزایده ازقیمت کارشناسی آغازومال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت راقبول کرده است ودرراستای ماده ی129قانون مزبورده درصد بهای پیشنهادی را بایستی فی المجلس(ترجیحا"ازطریق به همراه داشتن 1فقره چک بانکی تضمین شده حداقل به مبلغ ده درصدقیمت کارشناسی وامثاله) به عنوان سپرده به قسمت اجراتسلیم نمایدو باقیمانده را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید تانسبت به تحویل مال مورد مزایده به وی اقدام گردد. بدیهی است در صورتی که برنده مزایده درموعدمقرربقیه ی بهای مال رانپردازدسپرده ی اوپس ازکسرهزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدیدمی گردد .

دانشفر-مدیر اجرا

استان سمنان - دامغان - میدان امام حسین - کد پستی : 3671931157 تلفن: 88-35236386 (کد023)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی