مزایده سیم آلومینیوم اسقاط و سیم مسی اسقاط  - آگهی 45135

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 98/1 م ز نوبت دوم 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا داوطلبان شرکت در مزایده می بایست نسبت به واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 0102973305002 نزد بانک صادرات شعبه میدان امام خمینی به نام شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اقدام و برای خرید اسناد از تاریخ 98.5.26 الی 98.5.31 به سایت اینترنتی www.tavanir.org.ir و پایگاه ملی مناقصات و یا به نشانی این شرکت واقع در بوشهر خیابان امام خمینی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر امور تدارکات و انبارها مراجعه نمایند 
شماره مزایده: 98/1 م ز 
موضوع مزایده: 25 تن سیم آلومینیوم اسقاط و 15 تن سیم مسی اسقاط 
25 تن کابل آلومینیوم اسقاط و 35 تن کابل مسی اسقاط 
تاریخ و ساعت بازگشایی 98.5.17 ساعت 9/30
ساعت تحویل پاکات 9 صبح تاریخ 98.5.17 
هزینه درج اگهی به عهده برنده مزایده می باشد به پینشهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
ضمنا میتوانید این آگهی را در سایت اینترنتی www.tavanir.org.ir مشاهده نمایید 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده حداقل 5% مبلف پیشنهادی بدون ارزش افزوده  

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی