مزایده تعداد 110درب جعبه بغل کامیون کشنده ولو fh 12  - آگهی 45134

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461765200060
تاریخ صدور:1398/06/17
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

(( آگهی مزایده مال منقول - نوبت دوم))

درکلاسه اجرایی احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول به شماره950575 محکوم علیه: آقای حمیدرضا قائمی با وکالت خانم سمیه نقابی محکوم است به پرداخت مبلغ586/955/591 ریال درحق محکوم له:آقای اسحاق اسدی با وکالت خانم برزگر و مبلغ 29/347/779 ریال  بابت هزینه اجرا در حق دولت.در راستای وصول بدهی شخص ثالث اقدام به معرفیتعداد 110 عدد درب جعبه بغل کامیون  fhنموده است که برابر مقرارات مورد توقیف وارزیابی کارشناس محترم دادگستری قرارگرفته است.که با رعایت شرایط مزایده به فروش می رسد. متقاضیان خرید مال می توانند  به  اجرای  احکام  مدنی مراجعه و پیشنهاد خود را برای خرید مال مورد مزایده ارایه نمایند و برنده  مزایده کسی  است که بالاترین  قیمت  را از قیمت  پایه کارشناسی شده توسط کارشناس ) ارایه و قبول نماید 0

((توصیف اموال))

تعداد 110درب جعبه بغل کامیون کشنده ولو fh 12 ارزش هر درب 5/500/000 وکل آن 605/000/0000 ریال برآورد و اعلام گردیده است .

1-زمان و مزایده :روز  شنبه مورخ 1398/07/06 ساعت  12 الی 13 2:مکان مزایده:اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول

((شرایط مزایده))

1-مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید . 2-برنده مزایده می بایست 10% مبلغ پیشنهادی را نقداً و فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و الباقی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ جلسه مزایده واریز نماید ؛ والا وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی ، سپرده واریزی ( 10%) پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 3- مطابق مواد 142 و 143 قانون اشعاری ، چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد می بایست ظرف یک هفته از تاریخ مزایده تقدیم شود و تحویل ملک پس از تایید صحت جریان مزایده از ناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود ؛ در صورت عدم تائید صحت مزایده ، این اجرا مسوولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ سپرده (10%) تودیع خواهد شد 0 

مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول-محمد میرشکار

استان گلستان – شهرستان علی آباد کتول - بلوار امام رضا (ع) -فردوس20-مقابل هتل کانیار- کد پستی:4941934796 - تلفن: 01734233232 - پورتال دادگستری کل استان گلستان: http://dadgostari-gs.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی