مزایده خودرو پژو 405 - آگهی 45131

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460240600011
تاریخ صدور:1398/05/23
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 256 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

اگهی مزایده اموال منقول

با سلام

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 256 دادگاه خانواده یک تهران به شماره بایگانی 970221/256ث ج محکوم علیه آقای علی فانی فرزند محمد محکوم است به پرداخت 20 عددسکه تمام بهار آزادی بابت مهریه ومبلغ 17/818/797 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 14/160/000ریال حق الوکاله در حق محکوم له خانم سمیه حمیدنژاد باوکالت آقای سلمان رئوفی پور و پرداخت 27/500/000ریال نیم عشرد ولتی در حق دولت که در راستای وصول مهریه وهزینه های اجرایی خودرو پژو 405 به شماره انتظامی 553ن 43ایران 88 متعلق به محکوم علیه توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به این شرح ارزیابی گردید.: خودور متوقف در پارکینگ استوار فتح  مدل 1389  به رنگ سفید روغنی به شماره شاسی 864108 وشماره موتور 12488357357 می باشد درب موتور صدمه دیده است خطو خش برروی بدنه وجود دارد درب عقب چپ نیاز به بازسازی دارد موتور متناسب با مدل و روغن ریزی دارد تایرها فرسوده است باتوجه به شرایط مذکور معادل 350/000/000ریال ارزیابی شده است  و مقرر شده است خودرو موصوف از طریق مزایده در تاریخ 98/6/02 از ساعت  8/30 الی 9 صبح  با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده دادگاه خانواده یک تهران بفروش برسد لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید فروخته خواهد شد و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذو به حساب سپرده به شماره 2171299011002 بانک ملی شعبه غیاثی کد 857 واریز نماید و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نمایید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد می گردد .اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید انها از مورد مزایده فراهم گردد هزینه های نقل و انتقال طبق مقررات به عهده خریدار می باشد

اجرای احکام شعبه 256 دادگاه خانواده یک تهران- مقدادی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی