مزایده یکدستگاه موتور تراکتور رومانی - آگهی 45130

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس و هیئت امناء بقعه متبرکه امامزاده علی ع در نظر دارد یکدستگاه موتور تراکتور رومانی با ژنراتور تولید برق kw16 را از طریق مزایده با شرایط ذیل واگذار نماید. داوطلبان می توانند ضمن بازدید از موتور مذکور در محل بقعه امامزاده علی ع واقع در روستای شازده علی دیهوک طبس پیشنهاد خود را به صورت مکتوب در پاکت سربسته از روز سه شنبه مورخ 98.5.22 لغایت روز سه شنبه مورخ 98.6.5 به اداره اوقاف و امور خیریه طبس واقع در بلوار امام خمینی نبش خیابان امام خمینی 10 تحویل نمایند. پیشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98.6.6 در حضور اعضای کمیسیون مزایده باز و قرائت خواهد شد 
شرایط : 
1- قیمت پایه موتور فوق طبق نظریه کارشناس مبلغ 130.000.000 ریال تعیین گردیده است 
برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید 
داوطلبان بایستی به اداره اوقاف و امور خیریه مراجعه و با دریافت فیش بانکی مبلغ سیزده میلیون 13.000.000 ریال به عنوان سپرده جهت شرکت در مزایده به حساب سازمان اوقاف واریز و فیش آن را به همره پیشنهاد کتبی خود در پاکت سر بسته به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه تحویل نمایند.
5- برنده مزایده پس از انجام مزایده حداکثر ظرف مدت پنج روز بایستی نسبت به پرداخت مبلغ پینشهادی اقدام و در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده به عنوان انصراف تلقی و سپرده وی به نفع بقعه متبرکه فوق ضبط و سپس با نفر دوم و در صورت عدم آمادگی نفر دوم با نفر سوم در صورت تمایل با همان شرایط واگذاری صورت خواهد پذیرفت 
6- هنگام واگذاری موتور مذکور برنده مزایده بایستی کلیه هزینه های کارشناسی نشر آگهی و غیره را به حساب سازمان اوقاف و امور خیریه واریز و فیش آن را به اداره اوقاف تحویل نماید 
کمیسیون مزایده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است 
سایر شرایط پیش بینی نشده طبق ضوابط و مقررات اوقافی عمل خواهد شد 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی