مزایده تندر پلاس L90 مدل1392 - آگهی 45127

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463463500033
تاریخ صدور:1398/05/23
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه980012اجرای احکام شعبه پنجم حقوقی حقوقی کرمان  خودرو(تندر پلاس L90))  به شماره انتظامی33ص451ایران45 مدل1392 به رنگ سفیدمتعلق به آقای محمدجواد تاج الدینی با وضعیت شیشه جلو شکسته ،خوردگی جزئی ستون عقب چپ،گلگیر عقب راست خوردگی جزئی دارد،دارای 50%لاستیک که توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش680/000/000 ریال ازریابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روزچهارشنبه مورخ98/06/13 ساعت9 صبح با حضور نماینده دادسرا درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا5روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از  خودرو مذکور در پارکینگ سامان  واقع در کرمان-شهرک مطهری –جنب پمپ گاز بازدید نمایند و پیشنهاد خود را بانضمام 10%مبلغ کارشناسی بمبلغ68/000/000ریال با شناسه واریز97341110043101263به حساب سپرده بشماره2171293951000 واریز و در پاکت درب  بسته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایندو برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده باشدو در صورت انصراف برنده مزایده 10%مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی درروز مزایده اقدام نمایند.

دادورزبرگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی