مزایده یکدستگاه خودرو سمند و یکدستگاه خودرو پراید - آگهی 45126

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468121000025
تاریخ صدور:1398/05/23
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسدآباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

در پرونده کلاسه 970463 اجرایی ارجاعی محکوم علیه اقای اسفندیار محمد خانی فرزند آزاد محکوم به پرداخت تقریبا تعداد 275 عدد سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم  بابت الباقی مهریه و مبلغ 2/617/200 ریال بابت هزینه دادرسی  و حق الوکاله در حق محکوم له و مبلغ 19/561/750 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده است لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده اند این اجرا به درخواست محکوم له اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نموده ،  در تاریخ 1398/06/12 از ساعت 10  لغایت ساعت صبح11 اقدام به عملیات مزایده جهت تادیه محکوم به می نماید. مهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده اموال مشروحه ذیل را ملاحظه نمایند. ضمنا مزایده در اجرای احکام مدنی دادگستری اسداباد برگزار می گردد. اموال توقیفی شامل : 1- یکدستگاه خودرو سواری سمند بشماره انتظامی 256 ق 18 ایران 28 تیپ ال ایکس رنگ سفید روغنی مدل 1390 نوع سوخت بنزین فاقد بیمه نامه شخص ثالث که بدنه و شیشه ها سالم و لاستیک 50 درصد بشماره موتور 12490230383 که هم اکنون در پارگینگ فجر شهرستان اسداباد می باشد که کل  ارزش آن به میزان مبلغ 400/000/000 ریال می باشد و 2- یکدستگاه خودرو سواری پراید بشماره انتظامی 495 ق 49 ایران 28 تیپ 131 مدل 1395 برنگ سفید روغنی نوع سوخت بنزین دارای بیمه شخص ثالث و بدنه و شیشه ها سالم به شماره موتور 5656992 - 13که در پارکینگ پاسگاه انتظامی یوسف آباد که تا میزان مبلغ 45/200/884 ریال در رهن شرکت سایپا می باشد  که ارزش کل آن بمیزان مبلغ 330/000/000 ریال می باشد که توسط کارشناسان قیمت گذاری شده است بدیهی است برنده مزایده کسی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید. می بایست ده درصد را فی المجلس و مابقی را با توجه به تعیین مهلت از ناحیه دادورز اجرای احکام  تادیه نماید. (ضمناً در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرربقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.  ) اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان اسداباد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی