مزایده خودرو سواری پژو تیپ 206 SDTU5 مدل 97 - آگهی 45108

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461980100079
تاریخ صدور:1398/05/23
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چالوس
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده( نوبت اول)

در پرونده کلاسه 971311/ اجرایی  برابر اجرائیه صادره از شعبه  اول حقوقی چالوس محکوم علیه آقای  محمد تقی  فیضی محکوم است به  پرداخت 115 قطعه سکه بهار ازادی  از جهت اصل خواسته ونیز 6300000 ریال  از بابت هزینه ابطال تمبر  دادخواست ومبلغ 7560000 ریال بابت حق الوکاله وکیل  در حق محکوم له  آرزو همتی با وکالت  زینب تسلیمی  ومبلغ 10500000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت.با توجه به معرفی مال از ناحیه  محکوم له یک دستگاه اتومبیل 206 به شماره انتظامی  51  ن  971  ایران 72  که درقبال مبلغ فوق الاشعار توقیف گردیده وکارشناس منتخب ازخودرو بازدید وگزارش به شرح زیر ارائه نموده است:

نوع خودرو  سواری  سیستم  پژو تیپ 206 SDTU5 مدل 97 ظرفیت  جمعا 5 نفر سوخت بنزین رنگ سفید روغنی  سیلندر 4 شماره موتور 167B0044620  شماره شاسی 587618  مالک محمد تقی فیضی . آثار خسارت جزئی  در قسمت گلگیر  عقب سمت چپ وگلگیر  عقب سمت راست قابل روئیت است  قطعات درب موتور وگلگیر  جلو چپ بر اثر خسارت ناشی از تصادف تعمیر وبازسازی  ورنگ  آمیزی گردیده است. تمامی شیشه ها وچراغ ها  سالم است  جلو داشبورد  فرمان صندلی  ها سالم است. سیستم موتوری  خودرو سالم وآماده بکار وفاقد عیب ونقص می باشد. لاستیکهای  خودرو سالم ودارای آج 70% وقابل استفاده می باشد. خودرو دارای  بیمه شخص ثالث  معتبر  وبیمه نامه بدنه معتبر  می باشد. با توجه به شرایط  یادشده وبا عنایت به مدل خودرو  ومقایسه ان با  خودروهای مشابه در بازار ولحاظ نمودن تورم  موجود  ارزش ان به مبلغ 800000000 ریال معادل هشتاد میلیون تومان تعیین وبرآورد می گردد که در روز چهارشنبه  مورخه  98/06/13 ساعت  10 الی 10:30  صبح در دفتر اجرای احکام مدنی  دادگستری چالوس از طریق مزایده به بفروش خواهد رسید طالبین می توانند  در موعد مقرر در دفتر اجرای احکام مدنی حاضر تادر مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع وبه کسانیکه بالاترین قینت را خریدار باشند واگذار خواهد شد بهای مزایده برابر ماده 129ق اجرای احکام مدنی ده درصد نقدا و مابقی حداکثر ظرف یکماه دریافت میگردد ضمنآطالبین میتوانند پنج روز قبل از موعد مزایده در این اجرا حاضر تا ترتیب باز دید از مورد مزایده داده شود ضمنآ چنانچه روز مزایده به هر دلیل تعطیل رسمی اعلام گردد روز بعد روز مزایده خواهد بود/.

    مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چالوس-پور مرادی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی