مزایده دستگاه پخت (فرایر) - آگهی 44431

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463830600015
تاریخ صدور:1398/05/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری بخش گندمان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

مزایده

برابر پرونده کلاسه 970016اجرای احکام مدنی دادگاه گندمان و برابر نیابت واصله از اجرای احکام دادگستری فارسان به کلاسه 971119 آقای علی شهرانی فرزند کریم محکوم است به پرداخت مبلغ 1/250/050/864 در حق خداکرم سلیمانی کرانی و پرداخت مبلغ 450/050/867 ریال بابت نیم عشر دولتی مالی از نامبرده توقیف گردیده  که توسط کارشناس به شرح ذیل ارزیابی شده

لیست تجهیزات مستقر در شرکت چیپس سی تو (زرین طپش خاوران )

دستگاه پخت (فرایر)ساخت شرکت مهندسی طراحی نیا ماشین پگاه،سال ساخت 1388وسریال 0020 می باشد.

(به دلیل تعطیلی کارخانه امکان تست دستگاه مذکور وجود نداشته است )

حدود قیمت پایه مزایده تجهیزات مذکور با توجه به وضعیت کنونی دستگاهها، وضعیت بازار، عمر مفید باقیمانده و جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری 400/000/000 ریال (چهل میلیون تومان) برآورد می گردد. لذا با توجه به سهام ایشان(محکوم علیه) در شرکت مذکور حسب صورت ریز سهامداران به شرح صورتجلسه هیات مدیره آن شرکت مورخ 93/8/28 تعداد31 سهم از مال توقیف شده از 100 سهم که قیمت این 31 سهم از دستگاه مذکور 124000/000 ریال می باشد  در تاریخ 98/5/30 ساعت 8 الی 9 به  مال فوق در اجرای احکام مدنی گندمان به مزایده گذاشته و به کسی که بالاترین قیمت را اعلام نماید فروخته خواهد شد مبلغ آن از خریدار فی المجلس اخذ خواهد شد چنانچه کسی طالب مشاهده مال به فروش گذاشته شده می باشد شده می باشد می تواند 5 روز قبل از روز مزایده با هماهنگی اجرا بازدید نماید

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی