مزایده 2 دستگاه تابلوی برق و 2 عدد قرقره سیم کابل آلومینیومی - آگهی 42950

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461984800026
تاریخ صدور:1398/05/23
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میاندرود
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه  تعالی

((اگهی مزایده نوبت دوم  ))

در پرونده نیابتی به کلاسه 970613-اجرای احکام مدنی محکوم علیه شرکت برق گستر میاندرود به مدیریت نیما خرم  محکوم به پرداخت مبلغ 45.559.158 ریال در حق محکوم له امیرحسین علیزاده و مبلغ1.000.000 ریال هزینه اجرایی دولت محکوم گردید محکوم علیه تاکنون نسببت به بدهی خود هیچ اقدامی ننموده است وبا معرفی و اموال توسط شخص ثالث وطبق نظر کارشناس تعداد 2 دستگاه تابلوی برق وتعداد2 عدد قرقره سین کابل آلومینیمی  قیمت هربک از  تابلو 21.500.000 ریال جمعا 43.000.000 ریال  وقیمت کابل هر کلیویی 250.000ریال جمعا 75.000.000 ریال  به مبلغ 118.000.000 ریال  بر اورد شده است  اموال مذ کور درتاریخ 1398/06/10روز یکشنبه ساعت 10الی 11 در احکام مدنی دادگستری میاندرود به مزایده و بفروش می رسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطلاعات بیشتر به دفتر اجرای احکام میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع وبرنده آن کس است که بالاترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ وبقیه حداکثریکماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ رابه صورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندرود هادی آزرده

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی