مزایده سنگ مس سولفیدی و سنگ مس اکسیدی  - آگهی 42479

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463463200056
تاریخ صدور:1398/05/16
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه971274شعبه سوم اجرای احکام حقوقی کرمان  اموال ذیل:

1-حدود11000(یازده هزار)تن سنگ مس سولفیدی با عیار0/6درصد به ارزش 4/950/000/000ریال

 2-مقدار3000(سه هزار)تن سنگ مس اکسیدی درمحل معدن مس بیدوئیه با عیار0/6درصد به ارزش 1/230/000/000ریال

متعلق به  آقای محسن دوست محمدی  با وضعیت معلوم که جمع کل دو ردیف بالا به مبلغ 6/180/000/000ریال(شش میلیارد ویکصدوهشتاد میلیون ریال) توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روز یکشنبه مورخ 1398/06/10ساعت 11صبح با حضور نماینده دادسرا درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا5روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مذکور واقع در کرمان –کمربندی امام رضا(ع)بعدازپادگاه سپاه معدن دره بیدکه تحویل امین اموال آقای سید مهدی حسینی نژاد گردیده بازدید نمایند و پیشنهاد خود را بانضمام 10%مبلغ کارشناسی بمبلغ 618/000/000ریال با شناسه واریز 96341030022701247 به حساب شماره2171293951000 سپرده  دادگستری کرمان نزد بانک ملی واریز و در پاکت درب  بسته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایندو برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده باشدو در صورت انصراف برنده مزایده 10%مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. برنده مزایده بایستی  نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی درروز مزایده اقدام نمایند.

دادورزبرگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی