مزایده آهن آلات  مستعمل  شامل  قوطی و z  و تیرآهن و نبشی - آگهی 41416

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461947300103
تاریخ صدور:1398/04/20
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده

برابر با دادنامه 9609971946300644 مورخه 4/10/97 و پیرو آن مفاد برگ اجرائیه صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی  شهرستان بهشهر موضوع پرونده اجرایی کلاسه 971180 اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر محکوم علیه شرکت تولیدی بافت با مدیریت نعمت الله دهبندی محکوم است به پرداخت 73827520 ریال  در حق خواهان  آقای ایرج دهبندی  و همچنین 23991376ریال  حق الاجرا (نیم عشر) در حق دولت و نظر به اینکه محکوم علیه موصوف با وصف ابلاغ مفاد برگ اجرائیه بوی در فرجه مقرر قانونی اقدامی را در جهت اجراء مفاد آن معمول نداشته فلذا اموال مشارالیه اموال معادل محکوم به و هزینه اجرائی به شرح ذیل تأمین و توقیف گردیده است : 

آهن آلات  مستعمل  ( شامل  قوطی  و z  و تیرآهن و نبشی  )  به وزن  4/5  تن      (    4500  کیلوگرم  )      که با توجه  به  شرایط  بازار  و نوع  اقلام  و  کلیه  شرایط  موثر  از قرار  هر  کیلو  22000  ریال  به مبلغ  کل  99000000  ریال    نه میلیون    و  نهصد  هزار تومان  بر آورد می گردد  .

نتیجتاً اموال  موصوف بمنظور حفظ و نگهداری آن تحویل حافظ گردیده واموال موضوع توقیف برای روز سه شنبه مورخ 1398/05/15   ساعت 10 صبح الی 12 از طریق مزایده و در شعبه اجرای احکام مدنی *** شهرستان بهشهر و بر اساس قیمت پایه بفروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند ضمنا" مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را درجلسه حضوری مزایده و بصورت کتبی قبول کرده باشد توجهاً باینکه دایره اجرای احکام میتواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء بوعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجراء تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تجدید می گردد ضمناً تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت .

احمد پارسیان - قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر

 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی