مزایده سواری پژو 405 - آگهی 41402

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462833300067
تاریخ صدور:1398/04/20
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تاکستان/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مرحله اول

در پرونده کلاسه  971048 اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری تاکستان**موضوع اجرائیه از شعبه سوم حقوقی شهرستان تاکستان  به شماره دادنامه  970056 محکوم علیه اقای محمود رحمانی و زر تاکداران محکوم به پرداخت  1/700/000/000   بابت اصل خواسته و به پرداخت هزینه دادرسی و  پرداخت خسارت تاخیرتادیه در حق اقای علی طاهرخانی  میباشد  شخص ثالث پیام محمدی جهت استیفای محکومیت محکوم علیه اقدام به معرفی اموال غیر منقول متعلق به خویش  و تقاضای توقیف و کارشناسی و فروش اموال غیر منقول به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نموده است که این اجرا قصد دارد در مورخ   1398/05/10 ساعت 08 صبح در محل اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری تاکستان از طریق مزایده عمومی اموال ذیل را بفروش برساند، طالبین و خریداران می توانند همه روز تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند و خریدار می بایست 10% مبلغ پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه بحساب سپرده دادگستری واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تایید مزایده مبلغ 10% واریزی به خریدار مسترد خواهد شد. و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر بحساب سپرده واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار پس از کسر هزینه ی مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.

اموال مورد مزایده:

سواری پژو 405 ش انتظامی 55د284 ایران 66 ش موتور 1264161 ش شاسی 397147 مدل 1397 رنگ نقره ای متالیک کیلومتر کارکرد 12038

*بدنه و شاسی : در حد مدل سالم و بدون خط و خش

*وضیت موتوری و گیربکس و سیستم الکتریکی و تزئینات داخلی

*موتور و گیربکس : در زمان بازدید موتور روشن و بدون ایراد

*تزئینات داخلی : داخل کرم و در حد مدل و سالم و ساخت سالم

*لاستیکها : لاستیک جلو و عقب 90 درصد اج دارد -زاپاس 100درصد اج دارد -جک و اچر چرخ موجود

بیمه شخص ثالث:دارد

*ارزیابی:قیمت خودرو 690/000/000 ریال

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی تاکستان

رحمانی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی