مزایده دستگاه 4کاره،پرینتر،فاکس،کپی،اسکن و صندلی و میز تحریر و.... - آگهی 41400

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463577200048
تاریخ صدور:1398/04/20
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده)

باستناد پرونده اجرایی  به کلاسه 3/971367  صادره از سوی شعبه  12 دادگاه عمومی حقوقی یزد له  مجید زارع خورمیزی  فرزند  میرزا  غلامحسین  وعلیه سونا  عبدالله شاهی    فرزندعارف محکوم علیه بابت  ما بقی  محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ 227/331/898 ریال درحق  محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که  شخص ثالثی به نام  علی  پور  نیشابوری  20 قلم اموال منقول  به شرح ذیل

1-    میر تحری چوبی  mDf و لترون  1 واحد  بهای جزء  7.000.000 بهای  کل  7.000.000

2-    صندلی  گردان  چرخدار  بادسته روکش  فوم مرغوب  قهوه ای  1 واحد بهای  جزء 5.000.000 بهای کل  5.000.000

3-    صندلی راحتی  پایه استیل دسته دار رویه فوم  قهوه ای  مرغوب  برند منصور  1 واحد  بهای جزء  2.500.000 بهای کل 2.500.000

4-    میز عسلی  جلو مبل 1،20*60 رو شیشه  1 عدد  بهای  جزء  1.500.000بهای کل 1.500.000

5-    فاکس 4 کاره پاناسونیک 2085 KXMB یک دستگاه  بهای جزء  4.500.000 بهای کل 1.500.000

6-    پرینتر  CANON مدل  SENSYS – LBP6030 B-I یک دستگاه  بهای جزء  3.000.000 بهای کل  3.000.000

7-    یخچال  فریزر دو درب  الکترو  استیل  ES  در حد  22 فوت  یک دستگاه  بهای جزء 22.500.000 بهای کل 22.500.000

8-    صندلی  چرخدار گردان مدیریتی  برند  منصور    روکش قوم قهوه ای مرغوب  یک عدد  بهاء جز 5.000.000 بهای کل  25.000.000

9-    صندلی راحتی  دسته دار  روکش  قهوه ای  فوم 4 یکنفره و 1 دونفره همنصور بامیز بغل مقدار 1 بهای جزء 11.000.000 بهای کل11.000.000

10-    صندلی گردان  چرخدار  میز کنفراس  روکش  فوم قهوه ای  مرغوب  منصور  4 عدد بهای جز ء 4.000.00 بهای کل 16.000.000

11-    تلفن فاکس پاناسونیک  KX-FT981 یک دستگاه  مبلغ جزء 4.000.000 بهای  کل  4.000.000

12-    پرینتر Hp مدل  lASERJET-P20-35  ساخت  ویتنام  یک دستگاه  بهای جزء 4.000.000 بهای کل 4.000.000

13-    دستگاه 4 کاره پرینتر فاکس کپی اسکن برادر MFC-7360ساخت ویتنام  1 دستگاه  بهای  جزء 8.500.000 بهای کل 8.500.000

14-    سیستم  لمسی  MSI-HDM-ALLINONE مدل  SNG 316      1 دستگاه  بهای  جزء  38.000.000 بهای کل 38.000.000

15-    با400G : CPU4400 و RAM400GB و هارد 1G

16-    میز مدیریتی    mDf  و لترون  های گلاس رو شیشه با میرکشو دار  یک عدد  بهای  جزئ  9.000.000 بهای کل 9.000.000

17-    صندلی  گردان  چرخدار  روکش فوم قهوه ای  مرغوب  منصور یک عددبهای  جزء 5.500.000 بهای  کل  5.500.000

18-    میز تحریر مدیریتی    MDF طرح پو که ای 2*80 با میزکشوردار و روکش مرغوب  یک عدد  بهای  جزء 15.000.000 بهای کل  15.000.000

19-    صندلی چرخدار  گردان  مدیریتی  روکش چرم مصنوعی مشکی مدرن  صنعت  یک عدد  بهای  جزء 10.000.000 بهای کل 10.000.000

20-    میز کنفراس 6 نفره MDF  و لترون  با  6 عدد صندلی  پایه استیل مرغوب تیراژه  1 دست  بهای  جزء 24.000.000 بهای کل 24.000.000

به عنوان  مال  محکوم علیه معرفی  و توقیف  وطبق نظر کارشناس  رسمی  دادگستری  به شرح  فوق  و  جمعا به مبلغ  216/000/000 ریال ارزیابی  گردیده  موضوع مزایده میباشد  که  جهت ادای دین محکوم علیه  در  روز سه شنبه  مورخ 1398/5/8 ساعت  9 الی 10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانندظرف مدت  پنج روز  قـــبل از روز مزایده در ســـــاعت اداری در اجرای احکام  حقوقی  سوم  یزد حاضر و جهت ملاحظه  اموال موضوع مزایده  اقدام  نمایند  و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد  بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که  پیشنهاد  خود رادر ساعت  مقرر تحویل  اجرا  داده باشد  و بیشترین مبلغ را درجلسه مزایده پیشنهاد بدهد  ضمنا  حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود.

شرایط : 1-برنده مزایده  باید 10 در صد مبلغ  مزایده را به شماره حساب  سپرده دادگستری  تودیع و فیش  مربوطه را  ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت  نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید  10 % مزبور را  در جلسه مزایده تودیع نماید  به خریداران  پیشنهاد  می شود ده در صد مزبور  را به حساب  سپرده دادگستری  تودیع  نمایند  0

2- پیشنهادات  مشروط ،  مبهم وبرخلاف  شرایط آگهی  مزایده و همچنین  پیشنهاداتی گردید که پس از وقت مقرر  (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد  ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- پیشنهادات  راس  ساعت  10 صبح روز مزایده باز و قرائت  خواهد شد و  حضور  پیشنهاد دهندگان  و طرفین پرونده  در جلسه مزایده  بلامانع و عندالاقضاء  در همان جلسه  مزایده  حضوری  بعمل  خواهد آمد  و برنده کسی است  که  بالاترین  قیمت را  در جلسه پیشنهاد  دهد 0

4- بدیهی است  در صورتی که  بالاترین  پیشنهاد  دهنده در جلسه خریدار  مبلغ ده در  صد مبلغ مزایده را  فی المجلس  تودیع  ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده  بعدی  که ده در صد مزبور را فی المجلس  واریز  نماید  به عنوان برنده  مزایده اعلام میگردد  0

عباس رستمی مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری  شهر ستان یزد

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی