مزایده روغن سوخته - آگهی 41325

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 269 - 98 
نوبت اول 98.4.19 
نوبت دوم 98.4.20 
سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز در نظر دارد روغن سوخته حاصل از فعالیت یکساله تعمیرگاه مرکزی خود و بشکه های خالی آن را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
1- مبلغ برآورد اولیه: 5.967.936.000 ریال می باشد 
2- مدت قرارداد: یکسال شمسی 
3- متقاضیان می بایست مبلغ 300.000.000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های زیر به سازمان تسلیم نمایند 
الف- رسید بانکی مبلغ واریز شده به حساب شماره 700805822742 نزد بانک شهر شعبه قصردشت بنام سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز          
ب: ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع سازمان با ذکر موضوع مزایده
3- سپرده برندگان اول و دوم برنده مزایده در صورتی که حاضر به عقد قرارداد نشوند به نفع سازمان ضبط خواهد شد 
4- به پیشنهاهای فاقد سپرده، مبهم، مخدوش، مشروط و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد 
6- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مزایده از تاریخ درج دومین آگهی در ساعات اداری به نشانی : بلوار امیر کبیر - شهرک والفجر - بولوار شهدای اتوبوسرانی - سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز - واحد قراردادها و یا به سایت سازمان به نشانی  ctransportation.shiraz.ir  مراجعه نمایند .
7- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها به سازمان تا ساعت 13 روز 4شنبه 98.5.02 خواهد بود 
8- پیشنهادهای رسیده ساعت 15 روز شنبه مورخ 98.5.5 در کمیسیون مناقصات شهرداری شیراز واقع در سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز - واقع در چهارراه خلدبرین گشایش می گردد و کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد 
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی