مزایده دستگاه پخت نان - آگهی 41138

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467203500017
تاریخ صدور:1398/06/07
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان بردسکن
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت دوم

به موجب پرونده کلاسه اجرایی 970592 احکام مدنی شوراهای حل اختلاف  بردسکن محکوم علیه آقای فرشاد سرخه ملی فرزند محمد علی به آدرس شهرآباد : خیابان شهید نجفی پلاک یک محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له غضنفر شجاعی فرزند مرتضی قلی به آدرس خلیل آباد - روستای ارغا ومبلغ یک میلیون و چهارصد و دوازده هزار و پانصد ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت که به لحاظ استنکاف از پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی یک عدد دستگاه پخت نان از اموال محکوم علیه به آدرس شهرآباد: اول خیابان شهید نجفی توقیف شده که وفق نظریه کارشناس ارزش دستگاه پخت نان که به قطر تقریبی سه متر و به شکل دوار و ساخت اصفهان و مجهز به مشعل گاز سوز و در حال کار می باشد مبلغ هشتاد میلیون ریال ارزیابی شده است که قرار است از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده در مورخه 1398/07/03 راس ساعت 10:30 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف واقع در دادگستری بردسکن برگزار خواهد شد. فروش از قیمت پایه شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. ده درصد بهای مزایده  فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را می بایست  ظرف یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید والا ده درصد بهای مزایده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. متمایلین به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده جهت بازدید از اموال مورد مزایده به محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف واقع در دادگستری بردسکن مراجعه نمایند، ضمنا کلیه هزینه های احتمالی خرید مال مورد مزایده بر عهده ی برنده ی مزایده می باشد.

علی امینی درونه – مدیر دفتر اجرای احکام  مدنی شوراهای حل اختلاف بردسکن

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی