مزایده کیسه بدون بافت پلاستیکی(نایلکس) - آگهی 38650

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460505200074
تاریخ صدور:1398/04/20
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

گهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

بموجب دادنامه شماره 9709970496700739 مورخ 1397/09/13 صادره از شعبه 37 شورای حل اختلاف اردبیل ،محکوم علیه سهند مهاجری اول  محکوم است به پرداخت مبلغ 51/144/954 ریال بصورت انفرادی و پرداخت تضامنی مبلغ 83/127/554 ریال بابت کل خواسته در حق محکوم له امیر مختارنیا فرزند عیسی  و مبلغ 5/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی ، باتوجه به امتناع محکوم علیه ازپرداخت محکوم به و توقیف مال ، محکوم له تقاضای فروش کیسه بدون بافت پلاستیکی (نایلکس) را نمودند . موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد .

کیسه بدون بافت پلاستیکی(نایلکس)1000 کیلوگرم؛

قیمت پایه 156/800/000ریال معادل پانزده میلیون و هشتصد هزار تومان  تعیین و برآورد گردید 

بنابراین جلسه مزایده روزدو شنبه مورخ 98/05/07 از ساعت 9 الی 09/30 صبح واقع درچهارراه امام-مجتمع شورای حل اختلاف اردبیل - شعبه سوم اجرا ، در حضور نماینده دادستان محترم اردبیل برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند مزایده به بالاترین قیمت واگذار خواهد شد و برنده مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرر ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اردبیل

محمد سلطانی

1398/04/20

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی