مزایده تخریب و نازک کاری ... - آگهی 38402

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 20980054000002
اداره کل بهزیستی استان خوزستان در نظر دارد تخریب و نازک کاری و تاسیسات ساختمان قدیمی قدس و بازسازی جدید آن اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید تا از نشر آگهی نوبت اول جهت دریافت اوراق مناقصه به سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. مبلغ سپرده در مزایده 300.000.000 ریال صرفا به صورت ضمانت نامه بوده و تاریخ تسلیم مبلغ پیشنهادی تا پایان ساعت 12 ظهر مورخ 98.4.11 و تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت 10 صبح مورخ 98.4.12 در دفتر معاونت پشتیبانی می باشد. حضور پیشنهاددهندگان در زمامن بازگشایی بلامانع است.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خوزستان

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی