مزایده دستگاه صحافی برش - آگهی 38401

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460162600021
تاریخ صدور:1398/03/22
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره سیزده شورای حل اختلاف شهر تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

((آگهی مزایده اموال منقول))

موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 975710 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13 تهران بموجب اجرائیه صادره از 604 له آقایان -حسین کریمی با وکالت  شهاب الدین غریبی و عبدالله آل جعفر علیه آقای امیرحسین واحدی محکوم است به پرداخت مبلغ  128/783/023 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 3/750/000ریال بابت نیم عشر اجرایی .علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارت است از :دستگاه صحافی برش با مشخصات مدل 90CS  -شماره ماشین (سریال ماشین )4611637 و بنام شرکت سازنده POLAR-MOHR STANDARD  و ساخت کشور المان با ولتاژ 380 ولت و آمپر 1/10 و با فرکانس 50 هرتز ،کلا قیمت پایه روز بمبلغ 000/000/340 ریال می باشد .با توجه به محل استقرار دستگاه در زیززمین می بایست جهت خروج دستگاه آن را به چند قطعه قابل حمل و خروج تبدیل شده و سپس مجددا در مکانی دیگر مونتاژ گردیده تا به مزایده گذاشته شود در این حالت ممکن است در زمان باز و بسته شدن و جهت حمل به مکان دیگر ممکن است بعضی از تجهیزات دستگاه صدمه ببیند لذا هزینه باز و بسته  کردن و صدمات احتمالی به تجهیزات مبلغ 60/000/000 ریال منظور گردیده که این مبلغ از قیمت پایه روز دستگاه کسر و در نهایت ارزش پایه روز کارشنتاسی دستگاه فوق بمبلغ 280/000/000 ریال تعیین و اعلام می گردد.  طبق نظریه کارشناسی شماره  ک-گ-1057 مورخ 4/2/1398 مقرر شده اموال غیر منقول  موصوف در تاریخ 1398/4/4سه شنبه  از ساعت11:30 الی 12:00در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف12-13 تهران واقع درتهران- دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد. شروع و به هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنها نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود .

سلحشور- مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف 12 و 13 تهران

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی