مزایده لوله و اتصالات (زانو یک سر مغزی3/4*25کوپلی،زانو یکسر مغزی32*1پرسی و...) - آگهی 38395

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467332700022
تاریخ صدور:1398/03/22
شعبه صادر کننده:شعبه 8 اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی 
بسمه تعالی

بموجب پرونده اجرائی کلاسه971001محکوم له آقای محمدحقیقت تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه در اجرای /  اجرائیه  اموال  آقای غلامرضا خواجه  که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد ( لوله و اتصالات)معادل مبلغ 854524826 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی و  غیره  از طریق مزایده و انتشار آگهی در روز نامه رسمی بصورت سیستم مکانیزه را نموده است به همین سبب در روز  چهار شنبه مورخ1398/04/16 از ساعت 10/30الی 11/00 در محل اجرای احکام هشتم  مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 630000000 ریال و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت 30 روز از تاریخ مزایده پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی نوبت دوم  می باشد. ضمنا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید بصورت چک بانکی تضمینی  بهمراه داشته

لوله و اتصالات1- زانو یک سر مغزی3/4*25کوپلی  تعداد 153

2-زانو یکسرمغزی 3/4*16کوپلی تعداد483

3-زانویکسر مغزی3/4*20کوپلی    تعداد899

4زانو یکسردنده 3/4*20پرسی  تعداد763

5زانو یکسر مغزی32*1پرسی  تعداد 318

6-پرسی اتصال یکسر مغزی 3/4/*  16  تعداد1959

قیمت جمع 630000000  ریال

مدیر اجرای/ دادورز احکام مدنی هشتم  دادگستری شیراز-اکبر حیفر
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه 8 اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز - محبوبه رئیسی

شیراز-خیابان ملاصدرا-انتهای خیابان شهید جمالی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی