مزایده قفسه ام دی اف و روکش فیبر در اندازه های متفاوت و.... - آگهی 38385

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461233600103
تاریخ صدور:1398/03/22
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قائم شهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

مزایده نوبت اول

در پرونده کلاسه 971258 / اجرای احکام مدنی له محسن غفاری خناری علیه مولود صالح زاده به موجب دادنامه صادره از شعبه دوم حقوقی قائمشهر محکوم علیه محکوم است به تخلیه عین مستاجره و پرداخت اجور معوقه از تاریخ 1396/08/10 لغایت 1397/02/31 و پرداخت مبلغ 2.900.000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی که در هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان و مبلغ 1.000.000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت ، در این اجرا تعداد 11 قلم از اموال متعلق به محکوم علیه واقع در : قائمشهر – خیابان مهمانسرا – بین کوچه 3و4 – نرسیده به نانوائی – مغازه آقای غفاری به شرح زیر توقیف و کارشناسی گردیده است:

1- یک عدد قفسه در اندازه 2×1.70 ام دی اف و روکش فیبر به ارزش 700.000 ریال

2– یک عدد قفسه در اندازه 1.30×1.76 ام دی اف و روکش فیبر به ارزش 700.000 ریال

3- یک عدد قفسه در اندازه 1.30× 2.8 ام دی اف و روکش فیبر به ارزش 800.000 ریال

4- یک عدد قفسه در اندازه 1.30× 1.75 ام دی اف و روکش فیبر به ارزش 700.000 ریال

5- یک عدد قفسه در اندازه 1.80× 0.93 ام دی اف و روکش فیبر به ارزش 700.000 ریال

6- یک عدد قفسه در اندازه 2.6× 1ام دی اف و روکش فیبر به ارزش 800.000 ریال

7- یک عدد قفسه در اندازه 1.50× 40 ام دی اف سفید رنگ با روکش فیبر به ارزش 800.000 ریال

8- یک عدد پادری و قالیچه کوچک استفاده شده به ارزش 100.000 ریال

9- یک عدد تی و خاک انداز استفاده شده به ارزش 50.000 ریال

10- یک عدد صندلی پلاستیکی فایبر گلاس به رنگ سفید به ارزش 50.000 ریال

11- یک نایلون گیره لباس کلا به ارزش 100.000 ریال

ارزش جمع کل اموال فوق بمبلغ 5.500.000 ریال

این اجرا در نظر دارد اموال فوق را از طریق مزایده حضوری از ساعت 8 الی 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1398/04/13 در دفتر اجرای احکام مدنی قائمشهر به فروش برساند. مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته و 10 درصد بهای مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده وصول می گردد. در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن مزایده، پس از کسر سایر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. شرکت در مزایده حضوری است و برای عموم به استثنای مشمولین ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع می باشد. متقاضیان ظرف 5 روز جهت رویت به این اجرا مراجعه نمایند.(شرکت در مزایده مستلزم ارائه کپی ثبت نام ثنا ، کپی کارت ملی و تقاضای شرکت در مزایده می باشد ، ضمنا دارا بودن موجودی در حساب بانک ملی جهت پرداخت ده درصد بهای مورد مزایده به حساب سپرده دادگستری قائمشهر الزامی است . )

رمضانعلی ولیپور - معاون دادگستری شهرستان قائمشهر

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی