مزایده دو دستگاه کامیون بنز مدل 1397 - آگهی 38119

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده  نوبت دوم 
فروش ماشین آلات شهرداری قصر شیرین
 شهرداری قصرشیرین در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/98/58 - 98.1.24 شورای اسلامی شهر قصر شیرین نسبت به فروش دو دستگاه کمپرسی بنز ده تن جفت به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. 
1- متقاضیان برای بازدید از ماشین آلات و دریافت اسناد شرایط مزایده بایستی نسبت به واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 3100001308006  نزد بانک ملی به نام شهرداری قصر شیرین اقدام نمایند 
2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده مطابق جدول ذیل به حساب سیبا 3100003370000 به نام شهرداری نزد بانک ملی شعبه قصر شیرین واریز گردد 
3- سایر اطلاعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده ارائه خواهد شد 
4- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است 
5- برندگان نفر اول، دوم و سوم مزایده به ترتیب هر گاه از پیشنهادات خود انصراف دهند سپرده های آنان به نفع شهردرای ضبط خواهد شد 
6- برندگان در مزایده ظرف مدتی که توسط شهرداری اعلام می گردد بایستی قیمت پیشنهادی خود را به حساب شهرداری واریز نمایند 
7- براساس آیین نامه مالی، شرکت درمزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد 
8- مزایده به صورت کتبی برگزار می گردد 
9- متقاضیان بایستی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور مالی شهرداری و جهت بازدید از ماشین آلات به واحد ماشین آلات مراجعه نمایند 
10- پیشنهاد دهندگان مهلت دارند از تاریخ 98.4.17 لغایت 98.4.21 جهت بازدید از ماشین آلات به واحد ماشین آلات شهرداری مراجعه و در صورت تمایل به شرکت در مزایده نسبت به واریز سپرده در مهلت مقرر اقدام نمایند 
11- مهلت ارایه پیشنهادات از تاریخ 98.4.22 لغایت 98.5.1 می باشد 
12- زمان برگزاری مزایده با حضور اعضای کمیسیون معاملات و نماینده محترم شورای اسلامی شهر مورخ 98.5.2 ساعت 14 

ردیف نوع ماشین مدل مبلغ سپرده به ریال
1 یک دستگاه کامیون بنز شاسی خشک ده چرخ
رنگ نارنجی به شماره پلاک 892/19 ع 89 
1397  390.000.000
2 یک دستگاه کامیون بنز شاسی خشک ده چرخ
رنگ نارنجی به شماره پلاک 883/19 ع 89 
1397  390.000.000

پورافشار - شهردار قصر شیرین 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی