مزایده یک دستگاه خودرو پژو206 مدل 1394 - آگهی 27129

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9709980202600140

شماره آگهی: 9710460240600014
شعبه صادر کننده: اجراي احكام شعبه 256 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران

تاریخ صدور:1397/11/21

مزایده اموال منقول

بموجب پرونده اجرای 970185ث ج شعبه 256 دادگاه خانواده یک تهران له خانم زهراسلیم اوغلی علیه آقای مجتبی محمدی ،محکوم علیه محکوم است به پرداخت تعداد 110 سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم له که درراستای وصول آن یک دشتگاه خودرو پژو206 به شماره انتظامی 496ق17 ایران 99 متعلق به محکوم علیه در پارکینگ ایران به نشانی مشیریه روبروی پارک پامچال توقیف وتوسط کارشناس دادگستری بدین شرح ارزیابی گردید: خودرو مدل 1394 به رنگ سفید که درب عقب وگلگیر چپ دارای تصادف می باشد ونیاز به صافکاری ونقاشی دارد لاستیک جلو60درصد وعقب 40 درصد می باشد ارزشش خودرو 380/000/000 ریال می باشد

و مقرر شده است خودرو موصوف از طریق مزایده در تاریخ 97/12/05 از ساعت 10/30 تا 11صبح با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده دادگاه خانواده یک تهران بفروش برسد لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید فروخته خواهد شد و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذو به حساب سپرده به شماره2171299011002 بانک ملی شعبه غیاثی کد 857 واریز نماید و خریدار بایدظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نمایید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد می گردد .اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید انها از مورد مزایده فراهم گردد هزینه های نقل و انتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.

 

اجرای احکام شعبه 256 دادگاه خانواده یک تهران- مقدادی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی