مزایده یک دستگاه تمیزکن pvc (دستگاههای ساخت درب وپنجره پی-وی-سی) - آگهی 26346

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464524800010
تاریخ صدور:1398/04/09
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان خلخال
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول(نوبت دوم)

اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان خلخال در نظر دارد بموجب پرونده کلاسه 960414 یک دستگاه تمیزکن pvc متعلق به محکوم علیه آقای جوادلطیفی فرزندمحمدباقربه نشانی:خلخال-خیابان کارگرشمالی-روبروی شهرداری-آلومینیوم سازی لطیفی را در قبال محکومیت نامبرده به پرداخت وجه در حق محکوم له موسسه اعتباری ثامن الائمه باوکالت خانم نگین رزاق پور از طریق مزایده به فروش برساند .اموال توقیفی توسط کارشناس دادگستری خلخال ارزیابی ،بازدیدوپس ازتطبیق مشخصات ونتیجه ارزیابی بالحاظ جمیع جهات کارشناسی بدین شرح می باشد:دستگاه موردنظریکی ازدستگاههای ساخت درب وپنجره پی-وی-سی می باشدبنام دستگاه تمیزکن که نام دستگاه گرفت مولر(KRAFT&MULLER)ساخت کشورترکیه تک فاز ودرزمان بازدیددستگاه سالم وآماده کاربود.باتوجه به نوع استفاده درساخت درب وپنجره پی وی سیی وسایربررسی که درمورددستگاه بعمل آمدکم کارکرده وبادرنظرگرفتن جمیع جوانب که قیمت روزدست دوم بادرنظرگرفتن نوع استفاده وسایرشرایط درحال حاضربه مبلغ70/000/000ریال معادل هفت میلیون تومان ارزیابی وتقویم گردیده است. جلسه مزایده به تاریخ 1398/05/13روزیک شنبه ساعت 10 الی 11 قبل از ظهر در دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری خلخال برگزار و از قیمت تعیین شده توسط کارشناس شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده واگذار خواهد شد. از برنده مزایده ده درصد کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ میشود و نامبرده مکلف است الباقی مبلغ را ظرف مدت ده روز به حساب دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت مبلغ اخذ شده به نام دادگستری ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . خریداران میتوانند ظرف پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید و حضورا" در جلسه مزایده شرکت نمایند. این آگهی در تابلوی اعلانات دادگستری خلخال نیز الصاق گردیده است./م

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی