مزایده دپو سرب و روی - آگهی 20468

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براسا قانون معادن مصوب سال 1377 و قانون اصلاح قانون معادن مصوبه سال 1390 و فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 و دستورالعمل های مربتط با آن در نظر دارد دپو سرب و روی گوشه کمر واقع در شهرستان طبس را از طریق مزایده عمومی به دارندگان دارای توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.
براساس این اطلاعیه متقاضیان می توانند جهت آگاهی کامل از شرایط مزایده دریافت فرم های مربوطه و بازدیزد از روز دوشنبه مورخ 97.8.28 به آدرس اینترنتی www.skimto.ir و khs.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی مراجعه نموده و پیشنهادات خود را براساس شرایط ارائه شده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97.09.7 در پاکت لاک و مهر شده و صرفا از طریق پست سفارشی به آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، بلوار شهدای عبادی، ساختمان شماره 2 (شهدای عبادی) کدپستی 9719871165 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارسال نمایند.
پاکت نهایی باید شامل پاکت (الف) نحتوی تضمین شرکت در مزایده (ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریز نقدی به شماره حساب 2175312179002 به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای) با رعایت شرایط مزایده، پاکت (ب) محتوی گواهی تایید صلاحیت فنی و مالی تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت و تصویر اساسنامه آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت برای مزایده گران حقوقی و تصویر صفحه  اول شناسنامه کارت ملی و کارت پایان خدمت برای مزایده گران حقیقی و پاکت ج محتدوی فرم پیشنهاد قیمت مزایده باشد همچنین شرکت کنندگان در مزایده مکلفند نام شرکت کننده و مورد مزایده را بروی پاکت صالی و پاکت های لاک و مهر شده قید و آنها را امضا و مهر نمایند.
پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97.09.14 در کمیسیون مزایده واقع در محل ساختمان شهید مطهری سازمان به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
به درخواست های ناقص ناخوانا مخدوش، مشروط بدون سپرده تضمین شرکت در مزایده و یا درخواست های واصله بعد از وقت مقرر فوق و پاکاتی که بهصورت حضوری و یا غیر از پست سفارشی ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه درج آگهی مزایده به عهده برنده و یا برندگان مزایده می باشد.
- شرکت کنندگان در مزایده می بایست آیین نامه معاملات دولتی و قانونی منع مداخله کارکنان دولت و قانون معادن و آیین نامه  اجرایی آن و سایر دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع قانونی دیگر را به طور کامل رعایت نمایند.
- کلیه مدارک ارائه شده الزاما می بایست برابر اصل تحویل شود.
روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی