مزایده ضایعات آهن - آگهی 19320

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در نظر دارد فروش ضایعات آهن دپو شده را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 700824109683 نزد بانک شهر به آدرس کرج میدان امام حسین (ساسانی) سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج امور قراردادها مراجعه نمایند 

موضوع مورد مزایده مبلغ پایه (ریال) میزان سپرده شرکت در مزایده (ریال)
فروش ضایعات آهن هر کیلو 17/340 8.670.000

1- سپرده شرکت در مزایده به طریق ارائه ضمانتنامه بانکی معادل مبالغ فوق که به مدت 90 روز معتبر و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به حساب سپرده 1006863376 بانک شهر شعبه میدان توحید به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج
2- برندگان نفر اول و دوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج  است.
5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد به امور قراردادهای سازمان واقع در کرج میدان امام حسین (ساسانی) انتهای خیابان شهید صدوقی مراجعه و فرصت دارند تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 97.08.24 نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند.
6- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
7- بهای پیشنهادی می بایست بلحاظ مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
8- مدت زمان بررسی پیشنهادات شرکت کنندگان 10 روز کاری می باشد.
9. جلسه کمیسیون عالی معاملات در تاریخ 97.08.26 در محل سازمان مدیریت پسماند برگزار می گردد.
10. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط و تکالیف سازمان می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32801082-026 داخلی 202 تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی