مزایده حدود 2000 تن انواع ضایعات فلزی (آهن آلات، فلزات دریایی و ...) - آگهی 17241

منقضی شده
شرح آگهی :

موضوع مزایده مزایده فروش حدود 2000 تن انواع ضایعات فلزی 
نوع مزایده عمومی یک مرحله ای 
شماره مزایده الف /م/ع -97/07-م م  الف 
محل موضوع فراخوان شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 
شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در نظر دارد ضایعات انواع آهن آلات و فلزات دریایی و همچنین ضایعات مخلوط و انباشته در خاک موجود در محدوده سایت خود را ازطریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند.
مهلت و محل خرید اسناد
متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 97.7.11 تا 97.7.18 به استثنای روزهای تعطیل با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 دو میلیون ریال که می بایست به حساب شماره 2312337145 نزد بانک تجارت شعبه صنایع دریایی کد 23120 واریز گردد و به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در ساختمان منطقه ویژه اقتصادی امور حقوقی و قراردادها مراجعه و اسناد مزایده دریافت نمایند.
توضیح به همراه داشن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت مربوط و کارت ملی نماینده جهت اشخاص حقوقی و برای اشخاص حقیقی نیز همراه داشتن کارت ملی ضروری است.
نحوه بازدید از محل متقاضیان با هماهنگی حوزه معاونت منطقه ویژه اقتصادی می توانند از تاریخ 97.7.11 تا 97.7.18 از نوع و مل دپوی ضایعات موضوع مزایده بازدید بعمل آورند.
مهلت تسلیم پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 97.7.29 تاپایان وقت اداری 
میزان سپرده شرکت در مزایده شرکت کنندگان در مزایده می بایست معادل مبلغ 1.585.000.000 یک میلیارد و پانصد و هشتاد و پنج میلیون ریال سپرده شرکت در مزایده را به صورت چک تضمین شده بانکی به نام شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران تهیه و ان را در پاکت الف پاکت مربوطه به تضمین شرکت در مزایده قرارداده و پاکت لاک و مهر شه الف را به همراه پاکت لاک و مهر شده ب و ج در یک پاکت بزرگ تر گذاشته و مشخصات خود موضوع مزایده را بر روی پاکت درج نمایند.
زمان بازگشایی پاکات ساعت ده روز دوشنبه مورخ 97.7.30 
 توضیح هزینه درج اگهی هزینه کارشناسی و سایر موارد به عهده برنده مزایده می باشد.
ادرس 37 کیلومتری غرب بندر عباس شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 
تلفن تماس جهت هماهنگی و بازدید از ضایعات موضوع مزایده 
32571404-32571403 اقای حاجی زاده مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی