مزایده ضایعات آهن و لوازم اسقاطی (دو دستگاه اتاق پرس زباله و سیلو سیمان) - آگهی 16848

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری - نوبت دوم
شهرداری کبودرآهنگ در نظر دارد ضایعات آهن و لوازم اسقاطی به شرح جدول ذیل را به متقاضیان با شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت خرید و دریافت اسناد شرکت درمزایده حضوری اقلام مشروحه ذیل از روز یکشنبه مورخ 97.6.25 لغایت روز یکشنبه مورخ 97.7.15 به واحد امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
1- موضوع:

موضوع مزایده مقدار (کیلوگرم) قیمت کارشناسی هر کیلوگرم (ریال) مبلغ کل پایه کارشناسی مبلغ سپرده شرکت در مزایده 
ضایعات آهن آلات و لوازم اسقاطی اداری حدودا 10.000 19.000 190.000.000 15.000.000
دو دستگاه اتاق پرس زباله حدودا 6.000 20.000.000 120.000.000 10.000.000
یک دستگاه سیلو سیمان حدودا 4.000 21.000 84.000.000 10.000.000

2- آخرین مهلت تسلیم اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری کبودرآهنگ ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 97.7.15 می باشد
3- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده تعیین شده در جدول فوق را برای هر مورد به صورت مجزی به یکی از صورت های ذیل به شهرداری ارایه نمایند:
الف- واریز وجه نقد به حساب  0108776433004 نزد بانک ملی بنام سپرده شهرداری کبودرآهنگ ب. ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری کبودرآهنگ با اعتبار حداقل 3 ماه ج. اسناد خزانه 
4. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد 
5. برنده دوم و سوم در صورتی اعلام میشوند که تفاوت مبلغ پیشنهادی آنها با نفر قبل کمتر از مبلغ تضمین باشد 
6. جلسه مزایده حضوری راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97.7.17 در سالن جلسات شهرداری برگزار خواهد شد. متقاضیان می بایست قبل از حضور در جلسه حضوری مزایده مورد معامله را رویت و اسناد مزایده را مطالعه نموده و نسبت به شرایط و مشخصات آن آگاهی کامل داشته باشند.
7. به پیشنهادات مبهم، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8. برنده مزایده باید ظرف مدت هفت روز کاری نسبت به انعقاد قرارداد، واریز وجه، تسویه حساب و تحویل مورد معامله از شهرداری اقدام نمایند. در غیر این صورت سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
9-پیمانکاران اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شهرداری کبودرآهنگ در صورت داشتن مطالبات با مبلغی بالاتر از ثمن مورد معامله می توانند با رعایت شرایط مندرج در بندهای فوق در این مزایده شرکت نموده و مطالبات خود را با بهای مورد معامله تهاتر نمایند.
10. شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.
11. کلیه هزینه های برگزاری تشریفات قانونی مزایده بعهده برنده میباشد.
12. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
13. جهت خرید اسناد مزایده و اطلاع بیشتر با شماره 08135227570 تماس یا به آدرس استان همدان شهر کبودرآهنگ بلوار بعثت ساختمان مرکزی شهرداری کبودرآهنگ واحد امور مالی شهرداری مراجعه فرمایید.
14 نوبت دوم این آگهی در تاریخ 97.7.4 در صفحه استانی روزنامه همشهری چاپ خواهد گردید.
روابط عمومی شهرداری کبودرآهنگ

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی