مزایده واگذاری انجام قطع، جمع آوری و حمل و درختان خشک - آگهی 16839

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان با توجه به مجوز هیات مدیره قصد دارد به منظور جلوگیری از خطرات جانبی و مالی ناشی از سقوط درختان خشک و خطرزا، نسبت به واگذاری انجام قطع، جمع آوری و حمل درختان خشک و خطرزای سطح شهر و فروش تنه درختان مورد نظر به شرح جدول مندرج و با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به اشخاص حقوقی یا حقیقی با شرایط تعیین شده اقدام نماید.
1- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده مذکور براساس مبلغ جدول ذیل به صورت واریز نقدی ، ضمانتنامه بانکی ،  اوراق مشارکت بی نام می باشد ضمنا حساب شماره سپرده 3 - 3368299 - 12- 7405 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه صدف به نام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان جهت واریز نقدی اعلام می گردد.
1-  متقاضیان می توانند از تاریخ 98.8.21 تا مورخ 98.8.1 جهت اخذ اوراق مزایده به امور قراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز واقع در میدان رسالت - بلوار ولایت روبروی کلانتری 15 مراجعه نمایند.
2- متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را به صورت دربسته ممهور شده تنظیم و از تاریخ نشر این آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98.8.1 تحویل دبیرخانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واقع در میدان رسالت بلوار ولایت روبروی کلانتری 15 نمایند
3-کلیه هزینه های نشر آگهی و دیگر هزینه های دولتی به عهده برنده مزایده خواهد بود
4- سپرده افرادی که در مزایده برنده نشوند به غیر از نفرات اول تا دوم بعد از یک هفته مسترد خواهد شد
5- سپرده افرادی که در مزایده برنده نشوند به غیر از نفرات اول تا دوم بعد از
6- در صورت انصراف نفر اول سپرده ایشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.
7- زمان قرائت پیشنهادها روز یکشنبه مورخ 98.8.2ساعت 10 صبح در محل دفتر سازمان خواهد بود
8- شرکت در این مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد
9- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اوراق مزایده مندرج می باشد
10- متقاضیان شرکت کننده در مزایده نباید منع قانونی شرکت در معاملات دولتی داشته باشند
11- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
12-جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 38214925-38214926 تماس حاصل نمایید
نوع درختان مورد معامله قیمت پایه
از قرار هر کیلوگرم (ریال)
مدت واگذاری نام بانک و شعبه و شماره حساب واریز سپرده مبلغ سپرده (ریال)
تنه درختان صنوبر 3000 برای مدت یک سال

به شماره حساب 3- 3368299 - 12- 7405

نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه صدف

50.000.000
تنه درختان اقاقیا، بید، زبان گنجشک، نارون و چنار 2200

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی