مزایده آهن آلات مستعمل و اسقاطی - آگهی 14341

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت اول
شهرداری فراشبند در نظر دارد نسبت به فروش مقداری از آهن آلات مستعمل و اسقاطی از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل اقدام نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.
1 - قیمت پایه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
۲- هزینه درج آگهی، حق کارشناسی، حمل و بارگیری و تناژ به عهده خریدار می باشد.
۳- پیشنهادات بایستی حداکثر تا ده روز پس از نشر آگهی نوبت دوم به صورت پاکت بسته شامل قیمت پیشنهادی و همچنین پاکت سپرده شرکت در مزایده به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد. 
 ۴- به پیشنهادهای مخدوش، مشروط و فاقد سپرده و ارائه شده پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- درصورت انصراف نفر اول تا سوم از عقد قرارداد، سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است
۷- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 15.236.750 ریال معادل ۵ درصد قیمت پایه می باشد که می بایست به حساب شماره
۱۰۵۶۳۵۲۵۶۰۰۸ه نزد بانک ملی شعبه فراشبند بنام سپرده واریز و یا  به صورت چک تضمین شده تحویل شهرداری گردد
 8- فروش به صورت یکجا و نقدی می باشد. ضمنا تناژ آهن آلات مستعمل طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری حدود ۱۶ تن می باشد.
۹- پیشنهادات رسیده شده، در تاریخ 97.5.29 در کمیسیون معاملات شهرداری مفتوح و رسیدگی خواهد شد.
۱۰- سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است.
11- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۷۱۳۸۷۵۲۴۱۷ داخلی ۱۰۷ واحد امور مالی تماس حاصل فرمایید
روابط عمومی - شهرداری فراشبند «۸۰۷-۱۰۴»

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی