مزایده 2 دستگاه خودرو سمند - آگهی 102460

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
فروش خودرو نوبت اول
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در نظردارد به استناد رای صادره كمیسیون ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید به  990042 مورخ 99.11.12 تعداد 2 دستگاه خودرو کارکرده خود  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند
*مشخصات خودرو های مورد مزایده :
1- سواری سمند مدل 91 به شماره انتظامی 45-243 الف 18
2- سواری سمند مدل 91 به شماره انتظامی 45-244 الف 18
قابل توجه علاقمندان به شرکت در مزایده :
مبلغ ودیعه شرکت در مزایده برای هر خودرو مبلغ 50.000.000 پنجاه میلیون ریال بوده که مزایده گر به حساب شماره ir350100004059042107640595 نزد بانک ملی شعبه مرکزی جیرفت واریز و فیش واریزی را ضمن بارگزاری در سامانه تدارکات دولت در موعد مقرر به دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ارسال نمایند.
از آنجایی که کلیه مراحل مزایده صرفا الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
پیشنهادات بایستی واضح شفاف و عاری از هرگونه ابهام باشد بدیهی است به پیشنهادات مخدوش مشروط فاقد مدارک کافی و یا فاقد پرداخت ودیعه شرکت در مزایده و همچنین پیشنهاداتی که خارج از سامانه ستاد و بعد از مهلت قانونی به کمیسیون معاملات برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد
علاقمندان به شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 5 روز نسبت به دانلود اسناد مزایده مذکور اقدام و تا 99.12.19 جهت بازدید از خودروها به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان واحد نقلیه مراجعه نمایند . مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه تدارکات الکترونیک دولت از تاریج درج آگهی نوبت دوم تا ساعت 19 مورخ 99.12.9 و مهلت بارگزاری تا ساعت 19 روز 99.12.19 می باشد.
جلسه گشایش پیشنهادها راس ساعت 10 صبح 99.12.20 در محل سالن اجتماعات اداره کل و با حضور اعضا کمیسیون معاملات برگزار می گردد حضور پیشنهاددهندگان یا نماینده قانونی آنها با معرفی نامه رسمی در جلسه بازگشایی بلامانع است
اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی برعهده برنده یا برندگان مزایده می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی