مزایده آهن آلات، ته مقره، کلمپ، درام خالی، سیم آلومینیومی و لوازم عمومی و اداری - آگهی 9362

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 1/ 97/ م - نوبت دوم
شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش اجناس اسقاط و مازاد موجود در انبار انجیرک واقع در استان مرکزی و انبار شهرستان شوشتر واقع در استان خوزستان که مشخصات دقیق آن در اسناد مزایده قید گردیده، اقدام نماید.
1. اجناس مورد مزایده شامل: آهن آلات، ته مقره، کلمپ، درام خالی، سیم آلومینیومی و لوازم عمومی و اداری می باشد. 
2. محل استقرار اجناس: 1- استان مرکزی، شهرستان اراک، میدان امام خمینی، حدود کیلومتر 10 جاده خمین، پست 400 کیلوولت انجیرک - انبار انجیرک و 2- استان خوزستان - شهرستان شوشتر - میدان امام حسین (ع) پشت مجتمع اداری آبیاری - انبار خط فشار قوی جنب انبار شرکت توزیع می باشد.
3. محل تحویل پاکت تضمین شرکت در مزایده فوق به نشانی: اراک، میدان امام خمینی، کمربندی شمالی، روبروی ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای باختر 
4. تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ کل کارشناسی هر ردیف به صورت یکی از تضامین قابل قبول ذکر شده در فرایند ارجاع کار مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94.09.22 هیئت وزیران و یا ارائه فیش واریزی به حساب جاری 4001106506376231 به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت برق منطقه ای باختر می باشد.
5. مجموع کل قیمت کل قیمت برآوردی موضوع مزایده برابر 41.612.947.400 ریال به شرح ریز ضمیمه اسناد است.
6. برنده هر ردیف از اجناس مورد مزایده به صورت مجزا تعیین می گردد 
7. اطلاعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه به شماره تلفن 33245248-086 و مرکز راهبری و پشتیبانی به شماره تلفن 27313131-021 می باشد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط شرکت در مزایده فوق می باشند می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 97.2.11 لغایت 97.2.16 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده محقق سازند. مهلت بازدید از اجناس از تاریخ 97.2.11 تا تاریخ 97.2.25 می باشد. مهلت بارگذاری پیشنهادات تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 97.2.29 به نشانی فوق می باشد. ضمنا پیشنهادات بارگذاری شده در ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 97.2.30 در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی برق منطقه ای باختر به نشانی بالا به ترتیب قید شده در اسناد مزایده بازگشایی می گردد. به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت قید شده فوق الذکر، فاقد امضاء، مشروط، مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت سهامی برق مطنقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد آگهی فوق در شبکه اطلاع رسانی شرکت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir  قابل رویت می باشد. 
شرکت سهامی برق منطقه ای باختر 

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی